Przywróćmy prawo naturalne

Przywróćmy prawo naturalne

Jeśli nie zaczniecie myśleć logicznie z populacji liczącej 7,5 miliarda istnień, zostanie tylko 500 milionów poprawnie politycznych jednostek ukrzyżowanych (2) za pomocą ideologii czterech rewolucji (1). Każda wojna pociąga za sobą ofiary w tym przypadku, chodzi o to, aby ofiarami tej wojny nie stali się ludzie światli, ale ci, którzy dziś odgrywają swe nic nie warte fetyszytyczne role najemnicze i ci, którzy te role stworzyli …

Powszechne działanie, to nic innego, jak naprowadzony (3) na właściwą drogę – kortyzol, zwany szaleństwem lub strachem (4), który obniża waszą naturalną odporność i prowadzi do agresji, depresji, desperacji i w końcu, do kresu wytrzymałości, czyli znudzenia, użytecznej bezradności i apatii, po której musi nastąpić kolejny przypływ ideologicznego odprężenia, które was znów skutecznie podzieli i skuci …

Prawo zwierzęcej natury, a prawo naturalne, czyli czego nie wolno mylić w drodze do oświecenia

Dlaczego elity i ich najemnicy w tym politycy, księża, sędziowie, czy lekarze … , są rozliczani wedle zasad prawa naturalnego (5) i personalnego (6), a zwykły człowiek w tym ja, czy ty drogi czytelniku, jesteśmy rozliczani wedle zasad prawa zwierząt i prawa morskiego, jak niewolnicy (5).

Dzieje się tak, ponieważ hierarchia, to spisek kilkuset rodów (7), wymuszających poprawność polityczną, wedle zasad absolutyzmu politycznego (8).

Wolny, odpowiedzialny i świadomy siebie człowiek, może nie życzyć sobie, aby reprezentował go inny byt, ponieważ reprezentowany, może być tylko niewolnik, który z własnej woli, oddaje odpowiedzialność za swoją tożsamość, w ręce bestii, żerującej na ludzkim strachu, ignorancji i powszechnej głupcie …

Głupiec, staje się avatarem (9) – kapitałem w rękach elit, produkującym kolejne, zniewolone jednostki na bazie prawa morskiego (10).

Odpowiedzialny człowiek, wedle zasad prawa naturalnego (5), reprezentuje tylko siebie i nie czyni drugiemu, tego, czego sam by nie chciał doznać w swoim życiu. Niestety, nie może tego zrozumieć większość społeczeństwa, zapatrzonego w ideologie zewnętrznych idoli lub w poświatę własnego egoizmu, zagubienia i strachu, przed władzą innych jednostek.

Ideologia państwa

Ideologia państwa, rozpoczyna swój bieg od wykreowanego przez szamana – związku najemnego – dwojga ludzi, kreujących ród, chcący kontrolować inne byty, tworzące od tej chwili – społeczeństwo memetyczne (9) – podludzi, którzy dobrowolnie (z ciekawości) lub ze strachu – składają dary i hołdy swoim nowym bogom i władcom.

Państwo, to wroga ideologia o charakterze dualistycznego podziału, która rozmontowała i zdekonstruowała prawo naturalne w celu stworzenia społeczeństwa kastowego, zarządzanego za pomocą prawa zwierząt, ubranego w slogany i przesłania, kontrolujące ludzkie masy (11).

Każdy lew, skorpion, czy orzeł (12), poświęci dla swego rodu, a tym samym państwa barana, czy byka ofiarnego, a każdy rybak, poświęci dla swojej wygody złowioną rybę, co tworzy – znak kardynalny, formę krzyża, wręczaną najemnikom, za rytualny ubój – samo-ofiarowującego się plebsu.

Jest to kolejna astrologiczna alegoria – prawa zwierząt, w której silniejsza forma istnienia, żeruje na słabszej, w imię własnej wygody.

Astronomiczne lato, żeruje na ideologi wiosny, a zima, żeruje na jesieni … , człowiek żeruje na człowieku, ponieważ ludzka duchowość, tak jak i prawo naturalne, zostały wytarte z wyższej świadomości i tożsamości, co dostrzegalne jest każdego dnia dookoła nas.

Ideologi państwa (rodu/rodów) i absolutyzmu politycznego (8), potrzebny był praidol, praojciec, pramatka i święta rodzina, oparta na alegorii ciał niebieskich (13), aby pokazać wyższość elit nad plebsem, które uchodzą za córki i synów archontów (ciał niebieskich, gwiazd …).

Fakty logiczne

Wedle zasad prawa naturalnego – dobra i bogactwa naturalne, należą do każdego z nas, a niszczenie ich w imię (zabójczego) rozwoju (1) – łamie zasady prawa naturalnego.

Podstawą prawa naturalnego, jest samostanowienie i samoograniczenie, które są oparte na logice czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości i błogostanu personalnego (14).

Prawo zwierzęcej natury, a prawo naturalne, czyli czego nie wolno mylić w drodze do oświecenia

Dopóki prawo naturalne, będzie mylone z prawem zwierzęcej natury, nie będzie prawdziwego człowieczeństwa, ponieważ ludzie, będę jak zwierzęta zagrodowe – tresowani, hodowani i tuczeni, przez inteligentne drapieżniki, czerpiące wieczny zysk z ludzkich stad państwowych, ideologicznych, czy wyznaniowych …

Prawo naturalne, nie jest prawem zwierzęcej natury, ponieważ prawo naturalne, zostało skonstruowane na potrzeby istoty samo-stanowiącej, której umysł, przyjmuje wyższych aspekt logiczny, jakimi jest altruizm i samoograniczenie, podczas gdy prawo zwierzęcej natury, jest prawem istot samostanowiących, nie posiadających wyższego czynnika logicznego i personalnego (15).

Prawo naturalne i towarzyszące mu pojęcia personalne (14), zostały zdekonstruowane, za pomocą wyalienowania istoty ludzkiej i pozbawienia jej świadomości, niosącej w sobie pierwiastek prawdziwej wolność, równość (16) oraz logiki prawa naturalnego.

Prawo zwierzęcej natury, stało się prawem stan-owionym, w który wybrane stany, kasty, są nietykalne, bezkarne i które karają za brak poprawności politycznej. Brak owej poprawności, może prowadzić do obalenia ideologii żerowania – wyzysku człowieka, przez człowieka (17).

Programowanie strachem, jest na tyle skuteczne, że człowiek na prawdę i logikę – reaguje sarkazmem, śmiechem i całkowitym niezrozumieniem pojęć, mogących wyswobodzić jednostkę spod jarzma, fikcyjnego prawa stan-owianego.

Bez-prawie, prawa zwierząt, promujące wyższe stany kastowe, zabiera człowieczeństwu równość i wolność (16), w aspekcie samostanowienie i samoograniczenia, które kładzie kres egoizmowi i nadmiernemu łaknieniu.

Człowiek, któremu zabiera się wolność i równość (16), musi kombinować, starając się osiągną (za pomocą edukacji lustrzanej (18), to, co ludzie lepszego stanu, osiągają bez problemu, przez co znów wygrywa władza elit, wprowadzająca, zagubionych, zazdrosnych … ludzi, na drogę – karmy negatywnej (19).

Egoizm – stanów wyższych, żywi się naiwnością altruizmu, który został przeobrażony w wyścig szczurów, pragnących wejść do kastowego raju, stworzonego przez zniewolonych ludzi dla elit władzy, hodujących ludzkie masy w kastowym piekle rzeczywistości (20)…

Jeśli człowiek, nie stosuje się do wyższych zasad logicznych i moralnych, staje się zwierzęciem, kultywującym – kult-ur-ze prawa zwierzęcej natury.

Prawda jedynego prawa, jest prosta

Prawo Naturalne, posiada tylko jedno przesłanie : Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany.

Przesłanie prawa naturalnego wytwarza dualną – Złotą Regułę Etyczną, czyli Złotą Zasadę Wzajemności :

Ujęcie pozytywne: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili.

Ujęcie negatywne: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie.

Reguła Etyczna, jak i Zasada Wzajemności powstały tylko po to, aby przełamać ideologie złego oka (21) – zła, egoizmu i fetyszu złota …

Wojna o byt

Prawo zwierzęcej natury, zmienia życie w rzeźń wojny, ponieważ silniejszy manipuluje słabszymi, karmiąc się ich naiwnością, niewiedzą, wyuczoną bezradnością i wynikającym z bezradności – strachem.

Prawo naturalne, odnosi się do jednokrotnego, wielowymiarowego doświadczenia i ewolucji duchowej (22), wykorzystującej owo doświadczenie.

Prawo zwierzęcej natury, odnosi się do zwierzęcego płodzenia potomstwa, według zasad karmy negatywnej (19), za którą kroczy, aspekt wiecznego życia fizycznego w piekle wyzysku i żerowaniu silniejszego na słabszym.

Początek dekonstrukcji, został oparty, na ideologii seksualnego podziału (25), wojnie płci (24), kulcie nałogu i popędu, libacji (23), strachu, posiadaniu, zawiści, zazdrości, uzależnieniu i pożądaniu, przez co człowiek porzucił swoją tożsamość, na rzecz zagubienia w zezwierzęcenonych stadach ludzi, goniących, za przeróżnymi formami fetyszy.

Dekonstuktor, mentor (26), wsparty autorytetem siły, rozbiera monolit rzeczywistości (22) na różne potrzebne mu w danej chwili półprawdy i składa z nich nowy użyteczny konstrukt kłamstwa, pochodzący od różnych niepasujących do siebie części, co tworzy galopujące w amoku – utopie : wyssanej z palca wiary, małżeństwa – kontrolującego rodziny, religii – kontrolującej nastroje, polityki – kontrolującej życie, farmacji – zmieniającej postrzeganie świata, medycyny – niszczącej zdrowie, pozycji – wywyższającej jednostkę, nierealnych pragnień, skrajnych pożądań, nielogicznej zazdrości, tolerancji – względem cudzego egoizmu, czy nieograniczających się ludzi, łaknących władzy nad innymi jednostkami …

Łamanie prawa naturalnego, to łamanie i licencjonowanie (27), podstawowych praw człowieka. Tak zwane el-ity, starają się stworzyć ze społeczeństwa – naiwne i wystraszone stada zwierząt hodowlanych, przetrzymywanych na kontynentach w monopolach państwowych – opartych na ideologii miast, szkół, szpitali, więzień, koszar, czy zakładów pracy …

Stolica utopi

Wiesz, czym jest stolica, stolica, to stolec, tron monarchy lub biskupa. Tak, nie mylisz się tron – stolec, pochodzi od odchodów, którymi zwierze lub wataha, oznacza rewir swoich wpływów i polowań.

To jakże prawdziwe oblicze stolicy, dostrzeżemy również w języku angielskim : capital, oznacza w staroangielskim : głowa do góry lub stojący na czele stada, z starofrancuskiego – caputa, czyli mała głowa (poprzednika, przodka, którego szamani nosili na piersi lub symbolicznym tronie) (28/29).

Capital, to także kapitał ludzki (28), przełożony na fetysz mamona, którego szczerze loża masońska, nazywana państwowem lub korporacją …

Abstrakcja

Iluzja prawa stan-owionego (wyróżniające stany), konstytucji, zabiera nam wrodzoną wolności oraz równość i oddaje wam część praw (w tym w formie licencji (27), użytecznych dla instytucji kontroli społecznej, nazywanej – legalną władzą …

Nie można nazwać czegoś legalnym, skoro łamie to niezbywalne prawa człowieka, oparte na równości, kreującej aspekt prawdziwej samo-stanowiącej i samoograniczającej wolności, nad którą nie panuje żaden inny byt.

Wolny i równy innym człowiek – samostanowi i samoogranicza się, tworzący tym samym miejsce dla wolności i równości innych jednostek, jest to takie proste, że nikt tego nie potrafi zrozumieć.

Prawo zwierzęcej natury wśród ludzi, stanowi podział społeczny (30), oparty na rzeźni wojny, mamonie, lichwie, licencji, spekulacji, hierarchii i edukacji lustrzanej, uśredniającej poziom intelektualny, za pomocą teorii autorytarnej i inżynierii memetycznej (9a), pozwalającej żyć mniejszości, na koszt naiwnej i wystraszonej większość …

Jeśli oddasz odpowiedzialność za swój byt, jeśli pozwolisz, aby nakazem iluzorycznego prawa, wyciągano na wierzch twoją tożsamość, to zostanie ona zaciekawiona, zabarwiona (31) i podzielona pomiędzy ideologie tezy i antytezy (30), sterowanej trzecią siłą (30).

Życie zdekonstruowano od podstaw – zamiast równości i wolności, otrzymaliście równość i wolność elit, która od dawna, może żyć na wasz koszt, ponieważ, ktoś, kto zrezygnował z własnej równości i wolności, zrezygnował także z reszty swoich praw, w tym z czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości i błogostanu personalnego (14).

Nawet kradzież z rozbojem oraz napad – nazwana swego czasu : przywilejem podboju, który dotyczy wybranych stanów, czyli kast hierarchicznych i najemnych. Zmieniają się nazwy władzy, ustroi, religii, tytułów … , ale zmiana fetyszy, nic nie zmienia w życiu zwykłego niewolnika, skazanego na wieczną udrękę służenia innym (32) …

Pamiętajcie o jednym, jeśli nie władasz samym sobą, to wybrana przez ciebie władza – tworzy prawo strachu, które nie chroni życia, wolności, równości i własności.

I właśnie wtedy obywatele, ma prawo ponownie sięgnąć do swojej odpowiedzialności i obalić owo prawo i stan-owiące je władze, a jeśli władza, dalej jest chroniona przez najemników, to należy usunąć i władze i najemników, ponieważ prawo, ma wspierać równość, aby mogła zaistnieć wolność jednostki i całego społeczeństwa.

Zmuszono nas, abyśmy przez narzucony strach, szanowali siłę i władze, lecz kto się nie boi i nie szanuje władzy zdobytej siłą, wyborem i strachem – ten zwycięża i zdobywa królestwo, swojej świątyni (33).

Nikomu nie wolno zagłuszać czyjegoś i własnego sumienia oraz wypychać własnej tożsamości, poza własne jestestwo, ponieważ ideologia – zabarwia zdobytą dusze, na kolor owej ideologi indoktrynacji (religia, ustrój, polityka …), opartej na tezie i antytezie podziału, z której można czerpać wieczny zysk prowadzący jednostki, do karmy negatywnej (19) i rozpadu osobowego…

Prawdziwa wiedza nic nie kosztuje, ale jej wydobycie, jest częścią personalnego trudu …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/afd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Oryginał artykułu, powstał 7 października 2018 roku.

P.s 2

Jeśli ludzie pragną być zwierzętami i męczą się w oparach absurdu własnego strachu, spowodowanego nadmiarem kortyzolu, trzeba pozwolić elitom zdepopulować – wytrzebić uśpione, żyjące w amoku stada, tworząc w ciszy – ponadnarodową siłę, przemierzającą świat, w celu ustanowienia nowego początku świata (34) …

Eliminacja kreatorów i głównych najemników nowego porządku świata, przywróci chaos natury i powrót do struktur płaskich (35) …

Infiltracja religii, polityki, korporacji … pozwali zastopować światowy reset 676 (36), poprzez wytworzenie wewnętrznej wojny najemników z elitami …

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/04/ukryty-obraz-prawdy/

4. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2016/12/14/wielka-13/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/13/bractwo-czarnoglowych/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

10. https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/do-kogo-nalezysz-niewolniku/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

16. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/17/awen-czyli-zrodlo-rozszerzenia-magi-intencyjnej/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/01/dekonstrukcji-poprzez-libatio/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/25/swieta-moc-krwi-menstruacyjnej-v-2/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/14/alegoria-zebra-adama/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/09/8-marca-dzien-kobiet-czy-swieto-plodnosci-v-2/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

27. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/06/jednostka-i-jej-wladza-nad-soba/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://www.cda.pl/video/39389268d

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

35. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/09/25/mysli-tak-male-ze-az-zbyt-duze-dla-calego-czlowieczenstwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/29/plaska-a-hierarchiczna-struktura-bytu-na-przykladzie-dekonstrukcji-starozytnej-lechii/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/03/oswiadczenie-na-temat-falszywej-ideologii-koronawirusa/