Inżynieria Memetyczna

Inżynieria Memetyczna, manipulacje i socjotechniki, zmieniające rzeczywistość w użyteczną iluzje

Wszystkie otaczające nas sieci (polityka, religia, handel, internet (4) …), nie należą do rybaków (najemnych operatorów), lecz do pająków (el-it), łapiących użyteczne ofiary swoich rewolucyjnych (26) połowów …

Tajne społeczeństwa – bractwa, stowarzyszenia, są (lustrzanymi) pierwowzorami – społeczeństw memetycznych …

Społeczeństwo Memetyczne

W jednym z ostatnich artykułów (1), poruszyłem temat sztucznego, teatralnego (5) społeczeństwa memetycznego, które zastąpiło społeczeństwo oparte na strukturze płaskiej (6), w której owe człowieczeństwo składające się z wolnych jednostek – samo-stanowi, poprzez dobrobyt własnego czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej (7), samoograniczając swoje nadmierne i utopijne łaknienie oraz popęd do posiadania i kontrolowania całego świata, wynikający z licznych chorób psychicznych (9), niszczących równość i wolność (8) innych istot.

( Wybrane jednostki najemne, skrzywione poprzez ideologie szamanów (2), stały się centralnym punktem ruchów, które uwolniły się od kotwic genetycznych [życie biologiczne wyrażone w genach], co za tym idzie dzięki sztucznej ideologii genderu (3)) … , wykolejeńcy pragną hodować obce dzieci (1) na użyteczne narzędzia propagandy (10). )

Inżynieria Memetyczna

Inżynierii memetycznej, zanim jeszcze została nazwana, dążyła do przeprogramowania ludzkiego umysłu za promocja manipulacji i socjotechnik, wychodzących wprost od obserwacji i znajomości ludzkiego ciała i umysłu.

Kreacja ludzkiego ciała i umysłu, musi zostać podbita, za pomocą ideologicznej rewolucji (31 | 26), zdekonstruowana do formy użytecznego konstruktu i zdobyta, za pomocą dobrowolnie oddanej odpowiedzialności. Następnie, powstające na skutek zaprzedania wolnej woli – wyrzuty sumienia, muszą zostać doprowadzone do formy wewnętrznego podziału, wewnętrznej dysputy, opartej na zasadzie wyboru tezy lub antytezy (22).

Schemat ten, prowadzi do oderwania jednostki od czynników moralnych i duchowych, za pomocą złamania tabu nadmiernego łaknienia, nałogu i popędu, które odciągają człowieka od samoograniczenia i odpowiedzialnej niepodległości (7), która zostaje podbita i pozbawiona – personalnego czasu, ładu, prawa oraz moralności (7), zastępowanych, przez społeczny schemat bytowania, dostosowany do każdej jednostki, wedle zasad kastowych.

Inżynieria memetyczna, dążąca do przekształcenia człowieka za pomocą eugeniki, inżynierii genetycznej i technokracji (11) kroczy wprost do Transhumanizmu (11), pragnącego uzyskać człowieka w wersji rozszerzonej (H+), co pozwoliłoby na programowanie kontrolne i rozwój użytkowy ludzkiego kapitału (12).

Psychoterapia

Szamani (2), poprzez inżynierię memetyczną, wprowadzili do ludzkiego rozumu nie tylko pojęcie genetyki i socjotechnik, ale także psychoterapii, ponieważ inżynierii memetycznej, kładzie nacisk na aspekt intencjonalnego skłaniania jednostek do określonych zachowań, poprzez tworzenie memów i mempleksów oraz wprowadzanie ich do umysłów jednostek lustrzanych.

Rodzina, relacje zawodowe, społeczne … , to zachowania oparte na fetyszach tytularnych, czy ideologii mamona, dzięki którym psychoterapeuta wstawia avatar do schematu manipulacyjnego, uważanego za normalny stan bytowania ludzkiej jednostki.

Działania takie, są powszechne w wielu obszarach kult-ury, m.in. w polityce, reklamie, edukacji, nauce i sztuce. Wyrażanie krytyki wobec inżynierii memetycznej, kojarzone jest z działaniami nieetycznymi, wedle zasad poprawności politycznej (32).

Obalenie biologicznych podstaw życia

Szamani (2), wprowadzili liczne analogie, między memami i genami, których byt w czasach cybernetyki oraz neurokognitywistyki, jest policzony.

Avatar

Człowiek, a właściwie jego Avatar (wytworzony za pomocą prawa morskiego (13)) otoczony ideę fetyszy, nie zauważa już zbieżności człowieka z naturą i strukturą ciał niebieskich (archontów (14)), ponieważ zniszczono naturalną nić relacji za pomocą psychomanipulacji i chemii oraz zmieniono istotę natury w pierwotny strach (16), przed matką naturą i technicznymi aspektami (niepożądanej już) śmierci, którą można pokonać, za pomocą technokracji i transhumanizmu (11).

( Wybrane jednostki najemne, skrzywione poprzez ideologie szamanów (2), stały się centralnym punktem ruchów, które uwolniły się od kotwic genetycznych [życie biologiczne wyrażone w genach], co za tym idzie dzięki sztucznej ideologii genderu (3)) … , wykolejeńcy pragną hodować obce dzieci (1) na użyteczne narzędzia propagandy (10). )

Naturalną, realną postacią mema, jest wspomniany wyżej avatar – istoty ludzkiej, otoczony innymi memami, przybierajacymi formę wymyślonych i przyjętych na łono człowieczeństwa – fetyszy.

Imię, nazwisko, wykształcenie, rola w społeczeństwie, pracy, rodzinie … , to fetysze kontrolowane za pomocą innych fetyszy – pieniędzy, numerów kontrolnych, granic, medycyny, farmacji (15), czy technologii …

Degeneracja

Niektóre Avatary, które nie ulegają sile socjotechnik, metod kreowania strachu (16), czy nacisku edukacji lustrzanej (17), są przekształcane, za pomocą odpadów chemicznych (18), które są celowe utylizowane w ludzkim ciele.

( Allel jedna z wersji genu, to najczęściej występuje w określonym locus na danym chromosomie homologicznym, jednak pojęcie to odnosi się także do genomu cytoplazmatycznego oraz prokariotycznego. Allele tego samego genu różnią się jednym lub kilkoma nukleotydami. Istnienie więcej niż jednej wersji danego genu określa się jako polimorfizm.

Dzięki zdegenerowaniu kodu genetycznego tylko część tych różnic przekłada się na różnice w budowie kodowanych białek. Powoduje to zróżnicowanie właściwości cząsteczek białka kodowanego przez różne allele tego samego genu. )

Konstrukt, czyli obalenie obiecadła (myśli, słowa, działania (19))

Dyskretnie i wiernie przekazywane jednostki informacji kulturowej, wskazują wygenerowane słowa – wsadzone w schemat komunikacyjny danego pokolenia, które są strukturami informacyjnymi określającymi sposoby działania zaprogramowanych avatarów, danej generacji pokoleniowej (20).

Nie tylko slang, jest formą programowalną przez mentorów, będących ofiarami instytutów naukowych (20).

Alfabet Tańca

Inne struktury manipulacyjne, mogą być ułożone na pięciolini, co przekłada się na alfabet tańca, w skład którego zaliczają się poszczególne ruchy i formy zachowań.

Każda forma muzyki, jest formą transu rytmicznego, wykorzystywanego przez szamanów (2) do programowania kolejnych pokoleń avatarów, które nieświadomie, łączą schemat ruchowy oraz schemat dźwiękowy z formami nałogów, popędów, uzależnień (20) i zachowań, odciągających avatary od logiki postępowania opartego na jedności myśli – słowa i działania (jedność obiecadła (21)).

W systemie, potomstwo dzięki edukacji lustrzanej (17) dziedziczy cechy, nabyte uprzednio przez rodziców, dziadków … , a także mentorów (24) i znajomych …

Inżynieria Memetyczna, doskonale symuluje zdekonstruowany genotyp i fenotyp, ponieważ w głowie dziecka, pojawiają się kopie myśli, słów i reakcji chemicznych, zaprogramowanych wcześniej u ich rodziców, przez schemat edukacji lustrzanej (17) i naleciałości kulturowej, społecznej, wychowawczej, czy zawodowej …

Artefakt i fetysz

Materialne artefakty, będące dawniej postrzegane jako użyteczne narzędzia działania, stały się kulturowym fetyszem, czczonym przez avatary, walczące o ich ideologie, prym i sławę …

Te same fetysze, stały się powodem podziału społecznego i elementem wykreowanego wyboru, będącego przyczyną wewnętrznego podziału (22), przyłączającego avatar, do danej grupy poglądowej, wyznaniowej … , biorącej udział w rytualnej adoracji.

Zauważ, że z wyżej wymienionych powodów grupy zawodowe, społeczne i relacje między ludźmi, są pozbawione spójnej logiki myśli, słowa i działania, ponieważ tylko wtedy powstaje samostanowienie, personalność (czas, ład, prawo, moralność, niepodległość (7) i samoograniczenie, czego nie można zauważyć u większości ludzi łaknących sztucznych przejawów – kulturowo-cywilizacyjnych, które nigdy nie wpłyną, na spójność ciała, umysłu, duszy jednostki i jej równych relacji z otoczeniem, wedle zasad prawa naturalnego (23), wytartego z umysłu avatara.

Z tego też powodu (braku logiki) rozprzestrzenia się innowacje, bez odnoszenia tego do procesów psychologicznych, ponieważ bierna osobowość, oczekuje od swego (archonta (22)) pana, przez schemat nieokiełznanego łaknienia – nowości, które są natychmiast zauważane, uznawane i docenianie w ujęciu kultury, będącej kultem fetyszy, kreowanych przez system hierarchiczny, żyjący z żerowania pana na plebsie …

Test na żywym organizmie

Dokonywanie nowych odkryć i testowanie hipotez, odbywa się na bazie akceptacji luźnych i użytecznych teorii (33), które nigdy nie wyjdą z kręgu ewoluującej hipotezy, nad która, będą pracowały kolejne pokolenia najemników elit, pod bacznym okiem – zafascynowanych niewolników, pragnących iść w ślady swoich mentorów (24), tworzących nowe (sztuczne) rozgwieżdżony nieboskłon (22) adorowane przez niewolników.

Wirus

Problem adaptacji kulturowej, czy biologicznej w schemacie globalnej memetyki nie istnieje, ponieważ wirus – przenoszony jest za pomocą poczty pantoflowej i rozprzestrzenia się za pomocą schematu lustra. Jeśli w danym środowisku, występu zachwianie poprawności politycznej – zachowań i tendencji, przestraja się schemat propagacji i światopogląd avatarów, za pomocą wczytania nowego programu kulturowego, opartego na schemacie okna overtona (25), przez co przyjęto schemat rewolucji (26) religijnej, seksualnej, kulturowej, ustroju, czy genderu …

Replikatorzy

Edukacja lustrzana (17), wychodzi z założenie, że inżynieria Memetyczna, najlepiej rozwija się wśród replikatorów, którzy wybierają za mentora (24) wykrowaną uprzednio jednostkę, przenosząca wirusa światopoglądowego, od którego odbijają się kolejne kręgi fascynatów i wrogów (teza|antyteza (22)), przyjmujących ( nieświadomie) siłowy dyskurs, jako akceptowalną formę relacji, przez co trzecia siła (22) tworzy tezę i antytezę danego zagadnienia, znajdującego swe miejsce w społeczeństwie pomimo, że jest to niezgodne z personalnością jednostkową i społeczną w ujęciu moralnym, ale avatary, są na tym etapie dekonstrukcji – pozbawionej owej personalności (7) i przyjmują każdą formę nowomowy, niezgodnej z jednością myśli, słowa i działania, czyli obiecadłem (21).

Alegoria Wagi

Na ten przykład

W społeczeństwie memetycznym, avatar posiadający (fetyszystyczny) tytuł sędziego, nie jest godny zaufania, ponieważ nie jest w stanie przełożyć alegorii wagi – na zrównoważenie czynika męskiego i żeńskiego w mózgu (27), ponieważ prawo zwierząt (23) wyklucza prawo naturalne (23), a tym samym avatar, służy tym, którzy są silniejsi i których nakazy, przekładają się na zysk fetysztyczny, jakimi obdarowywany jest avatar, przez swoich panów.

Co warto w tym momencie zauważyć ? Prawo naturalne, zakłada samostanowienie i logiczne samoograniczenie swoich działań, a także spójności ciała, umysłu i duszy, jak również człowieka i rodziny … Wszystkie te elementy w społeczeństwie memetycznym, zostały celowo podzielone, za pomocą ideologii trzeciej siły – hierarchicznej, czyli pośrednika, czerpiącego zysk z podziału osobowego, rodzinnego, czy społecznego, napędzanego konfliktem złego oka (29), co przekłada się na użyteczną (28|12) ideologię karmy negatywnej (30).

Również otaczające nas wyżywienie, ubranie, czy schronienie … , jest formą memetyczną – sztuczną, ponieważ proces przekształcenia chemicznego, skraca ich wartość odżywczą, trwałość, podrabia ich wygląd, smak i nie służy wyżywieniu, bezpieczeństwu, czy komfortowi, lecz utylizacji chemicznych odpadów w ludzkich organizmach i na łonie znienawidzonej natury.

Utylitaryzm (4), jest ważną częścią inżynierii memetycznej, ponieważ każda forma realnego życia, została zamieniona za pomocą dekonstrukcji w schemat sztucznej egzystencji i wegetacji, użytecznej, dla jej twórców, demiurgów (34), bogów, ziemskich archontów, żerujących na swoich naiwnych tworach …

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh (wsparcie zakupu sprzętu komputerowego)

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/14/alegoria-zebra-adama/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/28/holokaust-i-zniszczenie-struktur-plaskich-na-przykladzie-indian-kanadyjskich/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/29/plaska-a-hierarchiczna-struktura-bytu-na-przykladzie-dekonstrukcji-starozytnej-lechii/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

8. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

13. https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/

16. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

19. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

20. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/01/oculus-czyli-tajemnica-tajemnic/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

25. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

26. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

32. https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2016/07/08/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i-nowomowa-czyli-teoria-krytyczna/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/01/19/mit-wiary-naukowej-czyli-autorytrt-i-nakaz-wiary/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/15/filozofowie-demony-teatralne-dekoracje-i-swiat-kastowy/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/10/twoj-bog-diabe-czyli-saturn.html