Obicadło i Runy

Obiecadło i Runy

Biorąc pod uwagę istnienie wrogiej człowieczeństwu – edukacji lustrzanej (1) kładącej nacisk na ciągłe powtarzanie błędów poprzednich pokoleń, dochodzimy do wniosku, że otacza nas wielowiekowe kłamstwo naukowe, religijne, ustrojowe, historyczne i polityczne, jest sztuką czczenie idoli, symboli, rodów i artefaktów szamańskich (2), wywyższonych ponad plebs, za pomocą struktury najemnej, uczącej i przekazującej nielogiczne kłamstwa z pokolenia na pokolenie.

Znając prawdziwe znaczenie symboliki i będąc obeznanym w płynnej alegorii, otaczającego nas teatralnego świata (3), dochodzimy do niebezpiecznej myśli, umiejscowienia naszego procesu wegetacji w obcym (naszemu wnętrzu)systemie i obozie państwa, które kontroluje nasze myśli, uczucia, emocje, tożsamość … , za pomocą kreacji podziału oraz przejęcia czasu, ładu, prawa oraz boga personalnego (4), bez czego, nie może wzrastać samostanowienie, wolność, równość i samoograniczenie (15).

Globalny układ szamanów, za pomocą licznych fetyszy (momon, tytuł …) oraz ideologii klinu – trzeciej siły (5), wykorzystuje od tysiącleci ideologie podziału – tezy i antytezy, do hierarchicznego, trójstopniowego zarządzania ludzkim kapitałem (6), osadzonym w wirtualnym świecie, jaskini platońskiej (7).

Założenia współczesnych alfabetów i wynikających z nich systemów i nauk, oparte są na bezczelnym zrzynaniu, manipulacji, wypaczeniu i wszechobecnym kłamstwie, w którym świadomy sen (8), nie jest motorem napędowym, zespalającym jedność myśl, słów i działań na bazie odpowiedzialności, samostanowienia oraz samoograniczenia.

Nie oszukujmy się, te cztery czynniki tworzą logiczny układ funkcjonowania człowieka w sferze mentalnej, duchowej i społecznej, jednakże niewypowiedziane dążenie do manipulacji, kreuje ideologie, powszechnie akceptowanego kłamstwa, stojącego na drodze samoograniczenia, które jest podstawą prawa naturalnego i personalnego (9).

Co z tego wynika ? Wynika z tego niezbity fakt, iż poprawność polityczna, nie tylko wymusza społeczną i jednostkową kreacje auto-iluzji, która oszukuje, otaczający nas świat, ale także wpływa na oszukiwanie własnego wnętrza, które zaczyna bronić się przed prawdą – burzącą pozorny ład – świata kłamstw, fetyszy oraz ładu i prawa, wytworzonego przez zewnętrzne czynniki tyranii, terroru i kontroli.

Mówiąc w prost – zniewolone masy (10), zostały nauczone matactwa, krętactwa oraz kłamstwa, poprzez ideologie – systemów hierarchicznych, zmieniających struktury komunikacyjne, które odbiegają od dawnej równowagi słowa, gestu z wewnętrzną obietnicą wyrażanej prawdy.

Dekonstrukcja obiecadła (11), następowała poprzez alegoryczne – hierarchiczne, wytworzenie wieży Babel, a także poprzez użyteczne – katastrofy naturalne, podział religijny, państwowy, poglądowy, ideologiczny, w tym multikulturowość, wspieraną militaryzmem oraz współczesnym fetyszyzmem – migracji zarobkowej (17).

Dekonstrukcja i bezradne, bierne małpowanie, wspierało powstanie nowych alfabetów, języków oraz slangów, ale tylko runy, przeniosły wartość obiecadła do nowej rzeczywistości, istniejącej pomiędzy jednym, a drugim resetem planetarnym (12).

Runy, przekazywały głębsze wartości, zawarte w pozytywnej, rytualnej alegorii symbolicznej, czego nie doświadczymy we współczesnych językach, pochodzących od sumeryjskiego pisma klinowego (ideograficznego), będącego odpowiednikiem pisma chińskiego ( sylabowe pismo logograficzne (ideograficzno-fonetyczne) ).

Mogłoby się wydawać, że dzisiejszy alfabet nie ma ukrytych przesłań, jednak jego struktura odnosi się do najprostszych, zwierzęcych reakcji seksualnych oraz relacji dualnych (13).

A-V | W-M | X-Y | N-Z | O-I | …

Jakże płytki, wydaje się język angielski, grecki, czy łaciński, przy rozbudowanej formie języka polskiego, jak bardzo język polski, jest niezrozumiały dla dzisiejszych Polaków, którzy nie widzą w nim dziedzictwa (schowanego za fasadą kulturowych, historycznych i religijnych … kłamstw) Lechitów, runów i obiecadła (18).

Jak płytcy, byli (i są) kłamcy oraz złodzieje, tworzący z runów i obiecadła, swoje językowe uproszczenia, czego przykładem jest greka, zawierająca mnóstwo błędów i nieudolnych zapożyczeń od słowiańskich runów.

Aby mogła powstać myśl logiczna, dążąca do stworzenia symbolu, znaku, słowa i pisma, musi zaistnieć wielki zamysł, przeobrażający dźwięk w konkretne działanie, będące odbiciem relacje człowieka z naturą i wszechświatem, co musi zostać wyrażone za pomocą ogólnie pojętych umiejętności utkwionych w ludzkiej anatomii i ekspresji. Człowiek, jako świadoma istota wielowymiarowa i dualna, wymienia dane pomiędzy żeńską i męską częścią mózgu (14), a świadomy sen, pozwala za pomocą komunikacji duchowej, sprawdzić, czy któryś z naszych alternatywnych, równoległych … bytów nie poradził sobie z owym problem już wcześniej. Jeśli takowe rozwiązanie, jeszcze nie istnieje, stajemy się pionierami, a nasze doświadczenie, wzbogaca nasz byt, dążący do ewolucji duchowej …

Przeszłość i przyszłość, istnieją w teraźniejszości, a więc, nie można rozwiązać czegoś, czego uprzednio już nie rozwiązaliśmy, na skutek przeobrażenia płynących ze snu wielowątkowych doświadczeń w myśl, dźwięk i konkretne działanie, zgodne z prawem naturalnym, prawdą i samoograniczeniem.

Pomysł – obietnica prawdy – obiecadło – run – pismo, runic – pisać, czyli pe-run, jest kreatorem pisma, opartego na podwalinach sił wszechświata (16) i naturalnych umiejętności człowieka.

( Warto zauważyć, że alegoria Perun symbolizuje skorpiona lub orła, a jego święto obchodzone jest pod koniec lipca (20), kiedy lew powoli dąży w kierunku orła i zimowego przesilenia … Pe-run, jako alegoria reprezentuje, czynnik męski, ponieważ podczas pierwszej wiosennej burzy, symbolicznie (piorunem) zapładnia on brzuch Matki Ziemi, wyzwalając wzrost świeżych roślin, co obrazuje wpływ wszechświata na ziemie i człowieka … )

Pamiętajmy, że elektryczny wszechświat, poprzez wymianę sił naturalnych, pomiędzy archontami, jest twórcą życia. Burza, przez swoje runo – pioruny, tworzy i wybija symbole, które zostały przejęte, przez człowieka, jako zapis jego myśli (kojarzonych z wyładowaniem elektrycznym, powstałym na skutek przeskoku świadomości pomiędzy wymiarami…), wyrażony naturalnym odzwierciedleniem jego ciała.

Symbole runiczne, zostały przeniesione do Skandynawii i Germanii (Górmanii – część Lechii), które są i zawsze będą – nierozerwalną, częścią kultury Lechickiej, i żadna zakłamana siła, nie jest wstanie tej spójności wytrzeć z jaźni przebudzonych umysłów.

Przecież symbol – run – X (S | C (X, z górną kreską na lewej lini), symbolizuje symbiozę, dar, równowagę, i bierze swój początek, od czterech pór roku, od wpływy archontów na ziemię oraz człowieka, na zespolenie czynnika męskiego i żeńskiego, przecież heksagram, jest późniejszym rozwinięciem tego symbolu, kojarzonego z jednością czynnika męskiego i żeńskiego, skupionego w idei realnego życia – RaElIs. Ten sam symbol, łączy heksagram z literą g, prokreacją i miłością …

Warto się przypatrzeć z jakich symboli runicznych tworzymy słowa, ponieważ dzięki temu, możemy odkryć wyższy aspekt wiedzy dążący do poznania obiecadła.

Prosty przykład, spróbuj zobaczyć, co kryje się się pod runami tworzącymi twoje imię i jak się to ma do obiecadła …

Obiecadło : Wojtek, Woj-ciech – Wojownik – Pocieszyciel, natomiast runy, układają się w schemat logiczny : W (wunjo) – triumf, O (odala) – bezpieczeństwo, J (jeran) – urodzaj, T (teiwaz) – męstwo, E (ehwaz) – inicjatywa, K (kaunan) – sukces … Runy lechickie, kładą nacisk na cymantykę (19) – wibracji kolejnych głosek, które mają oddziaływać na jaźń słuchacza, która tworzy w świadomości, dźwięczny obraz odbieranej prawdy, zgodnej z wewnętrznymi i duchowymi odczuciami.

Czyż jedno nie uzupełnia drugiego ? Czy taką mądrość, da nam łacina lub pustka języka angielskiego … ?

Wszystkie symbole runiczne, związane są z budową anatomiczną narządu mowy, astrologią, astronomią i prawdą biorąca swój początek od wpływu archontów (w tym ziemi) na człowieka oraz na obietnicę, jedność snu, myśli, słowa i działania człowieka, dążącego do ewolucji duchowej, za pomocą zespolenia z naturą, wszechświatem, co musi wynikać z altruizmu, równowagi oraz prawa naturalnego (9).

Tylko w taki sposób, można wytworzyć czas, ład, prawo i boga personalnego (4), ludzie wiedzieli o tym po każdym planetarnym resecie, na początku naszej ery i w każdej świadomej epoce.

Jedyny błędem człowieka, jest podporzadkowanie się egoistycznej ideologii władzy człowieka nad człowiekiem i człowieka, nad naturą, co prowadzi do hierarchizacji oraz podziału, kontroli i samozagłady …

Wygląd narządów mowy w czasie wypowiadania głoski tworzy runy, każda litera odpowiada jakiemuś konkretnemu wydarzeniu w człowieku oraz na ziemi i niebie, co przekłada się na alegoryczne pochodzenie naszego języka od gwiazd.

Każdy zapis runiczny, bierze swój początek od wyobrażenia układu narządu mowy i wibracji, jaką owa głoska tworzy. Wibracja archontów, jest odczuwalna, przez nasz umysł i ciało, w taki sam sposób, jak wibracja wypowiadanych liter i słów. Stąd prawda, brzmi inaczej niż kłamstwo, można to porównać do zastosowania le-karstwa lub tru-cizny (co, przez to, chce nam powiedzieć zakłamany język angielski, zamieniając prawdę (true) w czyste kłamstwo).

Wspomniane wyżej runa (X) S = C, wyobraża złączone szczęki, złączone zęby, ale znów mamy tutaj odwołanie do jedności, zespolenia, ciągłości i równowagi. Jak w górze, tak i na dole.

(Głoska, to najmniejszy element dźwiękowej formy wypowiedzi charakteryzujący się stałym zespołem fonetycznych cech artykulacyjnych i akustycznych. Każda głoska jest fizyczną realizacją jakiegoś fonemu, który może mieć więcej niż jedną realizację.

Wyróżnia się trzy fazy głoski: następ (przygotowanie), szczyt (przyjęcie przez narządy mowy pozycji właściwej danej głosce), zestęp (powrót do pozycji neutralnej).

Ze względu na różnice akustyczne, fonetyczne i funkcjonalne głoski dzielą się na spółgłoski i samogłoski. Samogłoski są wielotonami harmonicznymi, podczas gdy spółgłoski zawierają też element szmerowy (wieloton nieharmoniczny). Ponadto samogłoski mają zdolność tworzenia sylab. Poza tym, podczas artykulacji samogłosek powietrze przepływa przez otwarty kanał, nie napotykając na przeszkody, jak w przypadku spółgłosek.

Głoski dźwięczne – b, d, g, w, z, ź, ż, l, ł, r, m, n, j , dz, dź, dż + wszystkie samogłoski, gdy je wymawiamy, drżą wiązadła głosowe.

Głoski bezdźwięczne – p, t, k, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch, gdy je wymawiamy, nie drgają wiązadła głosowe.

Spółgłoski miękkie – p’, b’, f’ w’, ś, ź, ć, ch’, dź, m’,n’, l’, j, k’, g’ , w kierunku podniebienia wznosi się środek języka.

Spółgłoski twarde – p, b, f, w, s, z, c, ch, dz, n, m, l, ł, k, g, t, d, sz, ż, cz, dż, r, środek języka znajduje się w innym miejscu.

Głoski ustne – a, e, o, i, b, c, d, k, s, t, w, z i inne (bez nosowych), gdy je wymawiamy, powietrze przechodzi tylko przez usta.

Głoski nosowe – ą, ę, m, n, ń, n’, m’, gdy je wymawiamy, powietrze przechodzi przez usta i przez nos.

Spółgłoski sonorne – m, m’, n, n’, ł, l, r, to spółgłoski dźwięczne niemające odpowiedników bezdźwięcznych. )

Litera i głoska, to w obiecadle jedno, ponieważ runo (np.leśne) – runa, to siew głosu, a więc runo i obiecadło tworzą jedność.

Wyobraź sobie społeczeństwo świadome mocy języka, symboli i znaków, wyobraź sobie prawdę, tkwiąca w słowach i relacjach międzyludzkich, wyobraź sobie społeczeństwo, mogące uleczyć swe ciała, umysły i relacje, za pomocą cymantyki, utkwionej w wibracjach, które nie będą nas zmuszały do tworzenia zewnętrznego i wewnętrznego chaosu – kłamstwa oraz strachu (20).

Zniszczono Lechię, nasz świat, świat pozytywnych relacji, zastępując go światem hierarchicznej siły i iluzji, w której ideologia kłamstwa oraz wszechobecnego fetyszyzmu, niszczy jednostkę, która bezpowrotnie została pozbawiona wolności, dobrobytu i równości, za pomocą wydarcia z niej – personalnego czasu, ładu, prawa i boga oraz zastąpienia tych wartości, systemem kontroli i podziału społecznego.

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/09/strajk-najemnikow-czyli-czy-warto-wspierac-nauke-zniewolenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/10/kontrola-umyslu-za-pomoca-idei-edukacji/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

7. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/07/przelamanie-ograniczen-jezykowych-za-pomoca-obiecadla-i-dekonstrukcji-symboli/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/24/mnozenie-liczbowe-czyli-swiat-napedzany-prokreacja/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

15. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/20/wymiary-i-sily/

17. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/paneuropejska-unia-czyli-unia.html

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/29/plaska-a-hierarchiczna-struktura-bytu-na-przykladzie-dekonstrukcji-starozytnej-lechii/

19. https://panlogika.wordpress.com/2017/01/04/wzywam-wszystkich-madrych-ludzi-do-realnego-dzialania/

https://panlogika.wordpress.com/2018/09/20/cymantyka-i-mistyka-dla-zaawansowanych-czyli-czym-jest-jezyk-dzwiek-kolor-rozdzka-fletnia-pana/

https://panlogika.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

20. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html