Alegoria żebra Adama

Alegoria żebra Adama

Człowieczeństwo, jako płynna i zagubiona w sobie i świecie – masa, została ukształtowana przez szamanów (1) na ich podobieństwo.

Ludzkość, stała się nowym, ułomnym gatunkiem pozbawionym odpowiedzialności, logiki i własnego ducha, który żyje wedle praw zewnętrznych ideologi, które dostosowują społeczeństwo do dogmatu – wygodnego życia elit i siły najemnych.

Szamani (1) dla upamiętnienia tej chwili, opisali owe zdarzenie ukrywając sekret władzy w alegorii biblijnej :

17. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe. 18. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. 19. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. 20. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

2 List do Koryntian 5:17/20

Dualność Alegorii

Odkodowując alegorie, dochodzimy do wniosku, że szamani (1) pokładają wiarę w żeńskiej i męskiej części mózgu (2), co przekłada się na alegorie Adama i Ewy oraz szyszynki (4), będącej bogiem personalnym (3).

Szamani, poprzez brak samoograniczenia (1b), narzucili ład i porządek swojej jaźni (5), podporządkowanym jednostkom, które ulegają chorym fantazjom i boją się narzuconych strachów i mar, których można się pozbyć, za pomocą zewnętrznej (6) ideologii władzy i prawa (7).

( Szyszynka, jest częścią międzymózgowia. Międzymózgowie, czyli diencephalon, to część mózgowia kręgowców zawierająca trzecią komorę mózgu (tryptyk RaElIs (4)).

Po obu stronach zlokalizowane jest wzgórze (thalamus – Golgota – Alpha i Omega – Ankh – wewnętrzne słońce ) podzielone na wiele jąder.

( Wzgórze – thalamus, ang. thalamus), to część międzymózgowia znajdująca się pod spoidłem wielkim. Przylega do niego podwzgórze.

Odpowiada za wstępną ocenę bodźców zmysłowych i przesyłanie ich do kory mózgowej (oprócz węchu). Pełni kluczową rolę w integracji informacji czuciowych i ruchowych, w procesach uwagi i kontrolowania dostępu do danych czuciowych. Stanowi największą ilość istoty szarej międzymózgowia. Wzgórze tworzą skupienia istoty szarej (jądra) pooddzielane przez pasma istoty białej. Stanowi ograniczenie komór: komory bocznej oraz komory trzeciej. Spójrz później na alegoryczną budowę świątyni Salomona ! )

Do tylnej powierzchni wzgórza przywierają ciała kolankowate (corpora geniculata) zawzgórza (metathalamus).

Sklepienie trzeciej komory (nadwzgórze epithalamus) różnicuje się na narządy szyszynkowe: szyszynkę, narząd przyszyszynkowy, czołowy i ciemieniowy. Dno trzeciej komory (podwzgórze hypothalamus) składa się z części wzrokowej (przysadka (hypophysis), lejek (infundibulum), pasma wzrokowe (tractus optici) i ich skrzyżowanie (chiasma opticum)) i sutkowatej. Międzymózgowie położone jest między spoidłem mózgu przednim (commissura cerebri anterior) i tylnym (c. c. posterior). )

Gatunek Memetyczny

Mamy zatem doczynienia z gatunkiem genetycznym, będącym alegorią, ideologii (lini krwi) Jezusa (8), oraz gatunkiem memetycznym (naśladującym), stworzonym na bazie alegorycznego Adama i Ewy (mózgu pozbawionego wolnej woli i ulegający obcym wpływom, przez brak zjednoczenia obu półkul z szyszynką (4)), co tworzy – gorszy gatunek, oparty na ideologii Patriarchalnej lub Matriarchalnej, tworzącej podstawowy element podziału (9), zarządzanego za pomocą trzeciej siły (9).

W ideologi patriarchalnej – Ewa, jako alegoria czynu, została wyciągnięta z żebra Adama, czyli ideologi myśli. W ideologi matriarchalnej – Ewa, jak alegoria siły sprawczej, zrodziła Adama, jako alegorie użytecznego działania (2).

Kościół, został stworzony z ideologii poświęcenia jednostki, dla ideologii hierarchicznej, wyzysku człowieka przez człowieka i żerowania bestii (10), węża na człowieku i naturze.

Ukrzyżowanie człowieka, to alegoria upadku wolnej woli, ukazana, za pomocą rozłożenia jaźni (a także natury, przez ścięte drzewo, a także więzi człowieka z naturą i siłami natury) na czynniki pierwsze (11).

Świątynia ludzkiej szyszynki – sześcian żywej jaźni, umiera za pomocą wytworzenia z niego martwego krzyża – będącego alegorią poświęcenia, własnego dobra, dobrobytu, celu (11) …

Pokazuje to egoistyczną siłę szamanów (1), którzy owym egoizmem – śmiertelnie zarażają gatunek syntetyczny – memetyczny – naśladujący ideologicznego Idola – Boga, pan i władcę …

Kontrola Gatunku Memetycznego

Każde odniesienie do słowa – usłyszeć w Biblii, mówi wyłącznie o prawej półkuli umysłu (żeńska (4)).

Kiedy Biblia mówi, że serce człowieka jest niegodziwe, mówi ono o jego umyśle. Ta alegoria, jest widoczna w wielu tekstach, czy grafikach …

( Lewa półkula mózgu, odpowiada prawej części ciała i męskości, czyli analizie, logice, systematyzowaniu i działaniu. Prawa półkula mózgu, odpowiada lewej części ciała i kobiecości, czyli myśleniu holistycznemu, empatii, odczuciom, intuicji…

Niestety 99 % ludzi myśli stereotypowo, dążąc do podstawowej cechy podziału opartej na płci i drugorzędnych cechach płciowych, przez co niemożliwe jest osiągniecie oświecenia i syntezy, tworzącej rownowagę duszy i ciała oraz zespolenie ich z realnym otoczeniem. (2a))

Cóż to oznacza, poprzez język alegorii ?

Gatunek memetyczny, tworzy cel życia, na bazie poddawanych mu z zewnątrz ideologii – opartych na kontroli społecznej i żerowaniu elit na plebsie, te relacje, są nieudolnie podpatrywane, podrabianie i odbijane jak w lustrze (12).

W tym celu, wykorzystuje się kształtowanie świata na bazie (odizolowania, co prezentuje symbol zakrycia ręką – jednego oka (14)) lewej lub prawej półkuli mózgu, dążąc do ekstremalnie rozbieżnych teorii, tworzących utopijne wyobrażenia świata, co jest niezgodne z ludzką duchowością, a co tworzy podziału społeczne i wewnętrzne utopie – kreujące tragedie, dramaty, koszmary, wojny, rewolucje (13) i choroby.

W ten sposób połówki mózgu, nigdy się (na szczęście elit) nie dogadają, ponieważ na ich drodze powstała ideologia płci, rasy, gatunku, koloru, kultury, wyznania, wykształcenia, zachowań, języka … i wielu innych fetyszy, kształtujących błędne poglądy, opinie, zachowania …

Nowy gatunek i genetyka

Nowy gatunek, nawet rozmnaża się w sposób memetyczny na bazie poglądów wykreowanych przez elity (15).

Jakie to poglądy ?

Wybrane jednostki najemne, skrzywione poprzez ideologie szamanów (1), stały się centralnym punktem ruchów, które uwolniły się od kotwic genetycznych [życie biologiczne wyrażone w genach], co za tym idzie dzięki sztucznej ideologii genderu (15) … , wykolejeńcy pragną hodować obce dzieci na użyteczne narzędzia propagandy.

( Zawsze kradziono i hodowano obce dzieci, na bazie szkoły ideologicznej, szerzącej nienawiść do własnych korzeni genetycznych. Na ten przykład kreowano dziecięce umysły, na bazie Szkoły Janczarów …

W 1329 roku sułtan Orchan wydał edykt o zorganizowaniu elitarnych oddziałów piechoty. Brańcy – pochodzący głównie z Bałkanów, ale również z terenów dzisiejszej Ukrainy – przymusowo przechodzili na islam. Byli oni hartowani fizycznie i uczeni sztuki wojennej. Najdorodniejszych kierowano do gwardii sułtańskiej. Trafiali się wśród nich także Polacy, których potomkowie zasiadają w polskim i ukraińskim parlamencie …

Wraz z potrzebą rozbudowy armii wprowadzono specjalny pobór dzieci (tzw. dewszirme) od wszystkich chrześcijańskich rodzin je zamieszkujących. Co 5-7 lat odbywała się branka, w czasie której każda rodzina miała oddać w niewolę sułtanowi jednego syna. Jedynie rodziny posiadające jednego męskiego potomka zwolnione były z tego obowiązku. Preferowano chłopców w wieku od 14 do 16 lat, ale brano także w wieku 7 do 8 lat.

Najlepsi wyłonieni w czasie ćwiczeń kierowani byli do gwardii przybocznej. Kwaterowali w koszarach odizolowani od społeczeństwa, poświęcając się cały czas ćwiczeniom wojskowym. Tworzyli rodzaj bractwa żołnierskiego utrzymywanego żelazną dyscypliną, owianego duchem muzułmańskiego fanatyzmu, żyjącego tylko z wojny. Ci, którzy dożyli, w wieku 45 lat przechodzili na odpoczynek.

Począwszy od XV wieku szeregi janczarów stale rosły, pod koniec tego wieku było ich 40 tysięcy, w 1691 roku już 100 tysięcy. Cały korpus janczarów dzielił się na 196 ort, czyli wspólnot wojskowych. Orty miały wspólny kocioł i wyłącznie między siebie dzielili zdobycze wojenne.

Szkoła gwałtu, bierze swój początek z rzeczywistego gwałtu, nienawiści i zatracenia siebie, co jest przekazywane z matki na dziecko (16) … )

Te ideologie wychodzą nie od najemnych rządów, lecz wprost od ideologii religijnej, które wykorzystują idoli do wyrażania alegorycznych i wielowymiarowych słów i myśli, z których powstaje niemoralne i nielogiczne działanie, na które godzi się świat, tworzący kolejny spektakl, dzielący swym dualnym przesłaniem, wytworzone uprzednio społeczeństwa, narody, grupy, czy rodziny …

Gatunek, rozmnażających się memetycznie, gromadzi się na dnie piramidy, tworząc poprawnie polityczną opcje, której dialog wytworzony za pomocą ideologi okna overtona (17), kreuje rewolucje podziału, która zastępuje myśli zgodne z logiką naturalnego bytowania (15).

Obecne rody, wytwarzają alegorie krwi rodowej, poprzez myśl memetyczną – adopcje, invitro, surogatki, czy genetykę oraz technokracje przekształcająca człowieka w maszynę lub program (18) …

Christ-ian

Zauważ coś, co najprawdopodobniej umknęło twojej uwadze, otóż słowo Christian, jest łącznikiem wyrazu Christ i Ian, co oznacza : namaszczony (płynem mózgowo rdzeniowym), przed potopem (Ian).

Jest to kolejna alegoria, dotycząca drzewa genealogicznego, które nie dotyczy lini rodzinnej, ale wspólnej ideologii – judaizmu i chrześcijaństwa, które przybierają różne formy regionalne – religijne, polityczne, filozoficzne, a także wyznaniowe, odnoszące się do Buddy, czy Allaha …

Christ-Ian, jest ideologicznym ojcem memetycznym, błąkających się po świecie istot, żyjących zewnętrznymi ideologiami, które są nielogicznym brudem, niepotrzebną formą działania, którą szamani, usuwają za pomocą alegorycznego rytuału – obrzezania …

W różnych częściach świata, ten niepotrzebny fałd skóry – zostaje po usunięciu – spalony, pogrzebany w ziemi, umieszczony w wodzie, dawany jest nawet do zjedzenia krowie, bądź jest suszony i potem noszony na szyi przez siostrę obrzezanego.

Napletki, są usuwane przede wszystkim dla utrzymania higieny intymnej. To najstarszy powód, dla którego wykonywało się obrzezanie. Współczesna medycyna potwierdziła, że mężczyźni z usuniętym napletkiem rzadziej mają kiłę czy rzeżączkę. Wśród obrzezanych mężczyzn dwukrotnie rzadziej dochodzi do zakażenia wirusem HIV. Dodatkowo faktem jest, że chłopcom, którym nie usunięto napletka, często zdarzają się stulejki. Jest to sytuacja, w której napletek jest za ciasny, więc nie ma możliwości zsuwania się z żołędzi. Wynikiem tego są częste zakażenia oraz ból.

Alegoria ta, jest złożona, ponieważ człowiek, który nie usuwa napletka – samoistnie godzi się na problemy, zapalenia, choroby … , co można porównać do samodzielnego założenia pętli na swojej szyi, co jest alegorią – dobrowolnego odżegnania się od odpowiedzialności (4) za samostanowienie, wynikające z prawa naturalnego (7).

Idol i jego lustrzane kopie, rozmnaża się z ciałem memetyczny, np. za pomocą adopcji, czy surogatki, będących alegorią biblijnego żebra, jeśli wydaje się wam to niemożliwe, to radzę sprawdzić słowa ziemskiego Idola o imieniu Paweł, który nazywa napletek – wstydliwym ciałem memetycznym – acrobustia.

Oni ścinają drzewa genetyczne, niszczą ideologie miłości i duszy, aby wytworzyć idealny model kontroli, pozwalającej bezpiecznie żerować na podgatunku.

Początek człowieka

Mężczyzna i kobieta na początku swego istnienia, byli jedną istotą, posiadająca dwie głowy i cztery ramiona …

Potęga umysłu tej istoty, była tak wielka, że chciała ona skalowac i rozwijać wszechświat według swojego konceptu.

Jednakże, każda zabawa z prawami natury, eliminuje lub dekonstruuje czynnik aktywny, niewpisujący się w schemat równowagi.

Zderzenie ziemi z Jowiszem, doprowadziło do planetarnego resetu i przekształcenia człowieka w dwie niezależne od siebie kreacje, co miało zbliżyć człowieka do reguł natury i wszechświata.

Nowy człowiek, stał się istotą zależną od archontów (19) i własnych ułomności związanych z płcią.

Platon i Biblia, kreują tą samą historie ubraną w inne alegoryczne słowa.

Nie jest dobrze, aby człowiek był sam … , ale tutaj powstaje znów ideologia podziału patriarchalnego, ponieważ postanowiono ukryć niewygodny czynnik równość i wydobyć na zewnątrz ideologie podziału w memetycznym słowie – płeć, czy rodzaj.

Zauważyć trzeba, jeszcze coś istotnego : ciało człowieka po podzieleniu, zależne jest od innych archontów (19), a także, że człowiek podzielony, przez gniew rujnowanego Jowisza, został przecięty równo na pół, więc połowa żeber przypadła kobiecie, a druga połowa – mężczyźnie.

Obecny człowiek ma 24 żebra, ułożone w 12 par, jednak pra człowiek, miał tych żeber 48, ułożonych w 24 pary, a także ogromne czteropokojowe serce.

Pisma mistyczne, kreujące ideologie użytecznego dla siebie podziału, interpretują ten czynnik zgodnie z wyznawaną tezą i antytezą, sterowaną za pomocą ideologi trzeciej siły (9).

Jak wiecie, wpływ archontów – ciał niebieskich, został zminimalizowany i zbagatelizowany, ponieważ człowiek, wpadł w ręce szamańskiej manipulacji, narkomani – lekomani (również żywieniowej), konstruktów psychologicznych – tworzących ideologie użytecznego strachu (21) przez władzą, życiem, śmiercią … , a także skrzywionej ciekawości i nadmiernego łaknienia fetyszy, wytworzonych przez nowe, ziemskie, el-itarne archonty (22).

Prawda dla el-it, manipulacja dla plebsu

Bogowie – archonci, nie są czarownikami, powiada szaman o imieniu Platon w przemowie do swoich oświeconych braci, mówiąc także, że : Bóg Personalny (3), jest całkowicie prosty i prawdziwy – w czynie i w słowie, i ani sam się nie odmienia, ani drugich w błąd nie wprowadza …

Patron Filozfii Memetycznej

Platon uhonorował Dionizosa, ( a nie oświeconego Appolla) patronem filozofii memetycznej, ponieważ patronem, może być tylko ten, kogo filozofia naśladuje, ale i tego, ku któremu zmierza.

El-ity, naśladują boskie archonty i zmierzają ku dominacji nad plebsem …

Imię patrona wskazuje więc na metodę, ale i na rzecz filozofii, na jej „jak” i jej „co”. I dlatego Dionizos jako patron, na którego filozofia się zdaje, jest sam – ze swej strony – zdany na filozofię. Któż bowiem inny miałby go poszukiwać, tropić i ścigać, tak by – poprzez zwielokrotnione szeregi zapośredniczeń – w jego obcości próbować doświadczyć bliskości, a obecności – w nieobecności?

Podwójnie obcy i nieobecny Dionizos, może liczyć jedynie na filozofię. Nie sprzyjają mu już bowiem żadne formy bezpośredniego doświadczenia – ani „popęd wiosenny”, ani „napój narkotyczny”, ani exodos na łono natury.

Dionizos potrzebuje więc filozofii. Po cóż jednak filozofia potrzebuje Dionizosa? I jaka filozofia go potrzebuje? Odpowiadając najkrócej: taka, która określa (paradoksalnie) swą tożsamość, odwołując się do postulatu nie-bycia-sobą, przeciwstawionego postulatowi bycia-sobą; taka więc, która uznaje dionizyjskie pryncypium transgresji za owocniejsze poznawczo niż apollińskie pryncypium trzymania się w mierze; ostatecznie więc taka, która utrzymuje: aby poznać samego siebie, trzeba raczej próbować siebie przekroczyć, niż na sobie się oprzeć.

Idzie więc o filozofię samorozumienia raczej niż samowiedzy. Pojęcie samowiedzy zakłada bowiem prawdo- i sensotwórczą źródłowość wiedzącego. Pojęcie samorozumienia natomiast sugeruje, iż po swój sens i swoją prawdę winien się on zwrócić do źródeł, które leżą poza nim samym.

I tak Platon, wykreował swego memetycznego syna Dionizosa, który odwrócił człowieka od samowiedzy i skierował go do ideologii samorozumienia, czyli siłowego wyciągania naleciałości pochodzących od zewnętrznych ideologii (6).

Czy tak nie jest ? Czy możesz być tym, kim chcesz być, bez państwowej licencji (20) ? Nawet filozofem. bez fetyszy tytułu nie możesz być, ponieważ wolna myśl, może naruszać poprawność polityczną porządku narzuconego istocie ludzkiej pozbawionej wolności, równości (23) oraz personalności wszystkich prawdziwych czynników : czasu (25), ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej (24) …

Iluzja

Pierwsi ludzie po bisekcji, zmarli z głodu i bezczynności, ponieważ – mieli wielkie pragnienie wspólnego rozwoju ( Narcyz umarł, ponieważ stale oglądał odbicie swego ciała w wodzie, w którym się zakochał ) oraz powtórnego połączenia.

Te same prawdy przekazywane w różnych alegoriach rytualnych, łączą Mojżesza i Platona, a także innych szamanów, takich jak François-Marie Arouet, używającego pseudonimu – Voltaire.

Pamiętajmy, że to, co widzimy, jest tylko iluzją, tak jak czas, czy przestrzeń, cała ludzkość zbudowana jest z atomów, zajmujących w rzeczywistości – powierzchnie kostki cukru (26).

Energia, wytworzona przez konflikt archontów, jest tak ogromna, że może zburzyć, stworzyć oraz przekształcić każda formę atomową …

Dekonstrukcja

Orygenes (gr. Ὠριγένης, Origenes; ur. ok. 185, zm. 254), to jeden z najbardziej płodnych szamanów i komentatorów Pisma Świętego w epoce patrystycznej. Zajmował się, podobnie jak później Hieronim ze Strydonu (330–420), egzegezą krytyczną oraz literalną. Doprowadził on egzegezę alegoryczną do szczytu jej rozwoju, udało mu się ukryć prawdę, przed wzrokiem niepowołanych, ale dociekliwych istot.

Orygenes, jako płodny autor, doprowadził do licznych absurdów logicznych, powielanych przez kronikarzy i skrybów, kopiujących kolejne wydania Biblii.

Zgodnie z dosłownym znaczeniem kontekstu autor mówi: Bóg szuka wśród wszystkich zwierząt na ziemi i ptactwa w powietrzu, pomocy takiej jak Adam, gdy nie może znaleźć tego, czego szuka, Bóg przechodzi do formacji Ewy. Stąd dosłowne znaczenie kontekstu, nie jest zgodne z boską godnością, do jakiej przekonują nas szamańscy skrybowie.

Produkcja Adama i Ewy, miała miejsce szóstego dnia stworzenia, ponieważ czytamy w Księdze Rodzaju 27 : Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

W związku z tym, nie możemy przypuszczać, że opis drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, zgodnie z którym Ewa, zbudowana jest później z żebra Adama, musi być rozumiany dosłownie.

Pogląd ten, potwierdza przykazanie: … rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, przykazanie to, byłoby niezrozumiałe, gdyby Ewa nie istniała w chwili wypowiedzenia tych słów.

Najważniejszy dla elit, jest podział, a alegoria, która zaprzecza prawdzie, jest najlepszą formą ataku, obrony, broni i zamieszania.

Słowa włożone w usta Pawła : Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem – Ewa … , brną w patriarchalne alegorie i metafory skrybowie, luminaci i masoreci (27) …

Szamani, tacy jak : Św. Augustyn, św. Hieronim, św. Bernard, św. Tomasz, Św. Bazyli, Św. Ambroży, Pererius i wielu innych twierdzili, że Ewa powstała w Raju, podczas gdy Adam, został stworzony poza Rajem.

Orygenes, św. Chryzostom, Eucherius, św. Tomasz, Catharini i inni posunęli się aż do umieszczenia formacji Ewy po szóstym dniu stworzenia.

Głównym powodem wydaje się być fakt, że Bóg został dwukrotnie przedstawiony, jako mówiący o formowaniu Adama i Ewy, podczas gdy dzień stworzenia, zawiera tylko jedno boskie słowo.

Przeglądając zapis alegorycznej mozaiki, widzimy, że ta ostatnia zasada, nie jest w pełni poprawna; ponieważ trzeci dzień stworzenia obejmuje dwa boskie słowa (gromadzenie wód, wytworzenie ziół i roślin) …

Św. Tomasz, koryguje swego szamańskiego brata krwi, dążąc do spójności patriarchalnej ideologii, za pomocą następujących słów :

Godność Adama, jako głowy i ojca całej ludzkości, jest zatem wyraźnie przedstawiona przed nami; stąd św. Paweł w swoim przemówieniu do Ateńczyków głośno głosił:

Stworzył jednego z całej ludzkości. Człowiek bardziej kocha towarzysza uformowanego z jego kości i ciała, niż innego, stworzonego niezależnie od niego. Mąż i żona, nie tylko tworzą jedną zasadę pokolenia, ale stanowią także społeczeństwo domowe, którego głową jest mężczyzna.

Dlatego Ewa nie została uformowana z głowy Adama, aby mogła mu podlegać; ani z nóg Adama, aby nie była przez niego pogardzana; ale z boku Adama, aby mogła być kochana i szanowana jako jego równy i naturalny towarzysz. Formacja kobiety z mężczyzny, musi oznaczać formację Kościoła z boku Chrystusa. Albowiem miłość małżeńska i jedność, są wielokrotnie używane przez św. Pawła jako symbol jedności i miłości, która łączy Chrystusa z Jego Kościołem.

Dlaczego biblia, nie podaje szczegółowego opisu tak ważnego wydarzenia – jak zrodzenia człowieka ? Dlatego, że alegoria, nie może dążyć do prawdy, lecz podziału.

Rozdział pierwszy księgi rodzaju, przeczy jej drugiemu rozdziałowi i na siłe ukazuje stworzenie Adama, kosztem kreacji Ewy, ponieważ, jest to alegoria ukształtowania ludzkiego rozumu, w którym najpierw powstaje idea (zapłodnienie) męskiej części mózgu, a dopiero potem działanie (zapłodnienie) rodzące się w żeńskiej połówce (4/11).

Bóg personalny

Mamy więc jasny obraz sytuacji, wyciągnięty z alegorycznego galimatiasu. Najpierw powstało zjednoczone ciało, potem to ciało zostało rozdzielone na dwa niezależne byty, które posiadało cześć mózgu kobiety i cześć mózgu mężczyzny.

Następnie, powstało słowo (obiecadło (28)), bazujące na relacji człowieka z naturą i człowieka z archontami, co przełożyło się także, na stworzenie czasu astronomicznego (29) i zrozumienia wpływu środowiska na człowieka.

I tak powstało zrozumienie Boga personalnego (3) który patrz, widzi, tworzy, nazywa oraz wie, co dobre i co złe, nazywa się to czasem, ładem, prawem, moralności i niepodległością personalną (24), oto interpretacja Biblii bez alegorii podziału.

Jeśli dodamy do tego alegorie jabłka, będącego symbolem szyszynki i drzewa dobrego i złego, dostrzeżemy w tej alegorii slogan : pozjadania wszystkich umysłów, które w swej wymowie oznacza – jad, płynący z ludzkiego egoizmu, którego alegorycznym symbolem, jest wąż, który kusi do działania, będącego symbolem i synonimem żeńskiej części mózgu.

Spójrzmy teraz na szyszynkę w ujęciu alegorii świątyni Salomona (wróć do szyszynki i międzymózgowia):

Świątynia, była zbudowana ze skały ( będącej alegorią czaszki i międzymózgowia), do której nie użyto żadnego młota, siekiery, ani żadnego innego narzędzia. Drzwi do najniższej komnaty, znajdowały się po prawej stronie świątyni (część żeńska), gdzie krętymi schodami (dna), dochodziło się do środkowej komnaty (szyszynka), a ze środkowej do trzeciej, leżącej na lewo (cześć męska).

Ekonomia ludzkiego kapitału

Ekonomia ludzkiego kapitału (30), wyrażona jest w sloganie : dobrze jest, aby człowiek nie był sam, dlatego, Christ-Ian, czyli namaszczony przed potopem, jest odkupicielem odrodzonego po resecie (31) gatunku.

Warto tu spojrzeć na karmę negatywną (32) i działania Watykanu (33).

Szamani (1), doskonale przemyśleli każdy krok swych alegorycznych działań, imiona, miejsca i działania, doskonale obrazują funkcjonowanie człowieka i przekazy historyczne, a dla plebsu, są tajemnicą, za pomocą której, można trzymać ład, władze i kontrole nad pozbawionym personalności i wolności – człowieczeństwem.

Szamani, po zdobyciu pełnej wiedzy o zwierzęcej naturze człowieka, rozbudzonej za pomocą węża egoizmu fizycznego i psychicznego, postanowili przekonwertować wolne społeczeństwa w użyteczne ich woli – zwierzęta, maszyny i kapitał.

Objawienie, czyli reguły dziedzicznego prawa do władzy

Szamani, znający reguły świadomego snu (34) i wielowymiarowego bytu duszy, przekazali tą wiedzę w przypowieści o śnie – objawieniu Adama.

To objawienie, pozwoliło szamanom ustanowić reguły dziedzicznego prawa do władzy, nazwane później absolutyzmem politycznym, który ustanowił reguły prawej ręki Boga ( Monarchii) i lewej ręki Boga ( Religia i Polityka), opartej na prawie alegorycznych zwierząt (Lew, Orzeł, Byk i Człowiek, tworzących postać Sfinksa (19b) ) do władzy (35).

Ta boska esencja, niosła za sobą świadomość wykorzystywania człowieka, przez człowieka i natury, przez człowieka. Nadprzyrodzona ekonomia rozwoju, wychodzi z reguły reprezentacji stad, pozbywających się odpowiedzialności za swój los, przez kreacje wyboru tezy lub antytezy, tworzonej przez trzecią siłę (9).

Adam, stał się duchowym ojcem człowieczeństwa, poprzez alegorię ideologii : kość z moich kości i ciało z mojego ciała. Wytrysk, jest alegorią hebrajskiego tekstu : wziął trochę ciała ze swojej strony.

Mózg i Archonty (19)

O ile drugi fragment księgi rodzaju, dotyczy alegorii i relacji dwóch połówek mózgu Adama i Ewy, to pierwszy fragment, dotyczy relacji Adama i Lilith, z którą ten spędził 130 alegorycznych lat, co przekłada się na wiek wszechświata 13 mld lat, a także na poznanie czterech stron świata (130=4), czterech jeźdźców (36), czterech głównych pór roku i czterech głównych gwiazdozbiorów (lew, byk, orzeł (skorpion), człowiek (rybak), którzy ukrywają się za alegorią Łukasza, Marka, Jana i Mateusza (3)).

Relacja Adama z Lilith, dotyczy także poznania zawiłych relacji pomiędzy człowiekiem, ziemią i niebiańskimi archontami, których niesforne dzieci (komety, planetoidy, oderwane części planet …) były uważane za demony zesłane przez Marsa, Wenus, Lunę, czy Saturna …

Alegorie, to najważniejsza rzecz otaczającego nas świata tajnych bractw, bez zrozumienia których, nie można wkroczyć na drogę prawdy, logiki i mądrości. Uzbrojony w wiedzę, możesz odkrywać na nowo otaczająca cię iluzje, aby odkryć i odnaleźć ukrytą ścieżkę, prowadzącą do drzwi wolności i świadomości personalnej …

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh (wsparcie zakupu sprzętu komputerowego)

P.s

Kilka lat temu, tuż przed wylewem, zaproponowano mi 200 tysięcy euro, za odstąpienie praw do Ligi Świata. Dzisiaj, proponuje mi się bezczelnie pół miliona euro, za zaniechanie pisania …

Drodzy szamani, prawda – nie zna ideologii wartości, opisanej za pomocą fetyszy …

Nieprawdziwy świat, pozbawione prawa naturalnego i wartości personalnych (w tym wartości moralnych), nie jest wstanie mi niczego zaoferować … , ponieważ teatr, jest tylko formą urojenia, na którą choruje jego twórca i obserwująca go zahipnotyzowana widownia całego świata …

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

5. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/15/ego-i-samo-ukrzyzowanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

13. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

14. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/14/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/01/12/swiadomosc-kreacji-ciala-i-prokreacji-czyli-potwierdzenie-idei-telegonii/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/magia-telegonii.html

17. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

20. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

21. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

22. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/08/31/ponadczasowosc/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

23. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

26. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2017/04/06/wszystko-jest-kwestia-skali-i-interpretacji/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/04/porzadek-melchizedeka/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/30/horoscopum-obserwator-odrodzenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/02/3389/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/10/odtworzenie/