Porządek Melchizedeka

Porządek Melchizedeka

Ten, który oddał ludzi, jako dziesięcinę

Barany skandują, beczą i powtarzają kłamstwa o wolności, nie mając pojęcia, że w ideologii hierarchii, wolności i równości, nie ma i nigdy nie było …

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

Naukowcy, masoreci, rabini i księża, kręcą, kłamią wprowadzając ludzi w błąd, aby zatrzymać władze człowieka nad człowiekiem, w swoich ciągle łaknących dłoniach …

Jaka, jest więc ukryta prawda o Lechii, Melchizedeku i Zakonie Melchizedeka ?

Alegoria i dekonstrukcja prawdy

Luminaci, Księża, kapłani i masoreci, od dawien dawna fałszowali historie, tworząc czas widmowy, a prawdę ukrywali w alegorycznych tekstach, rzeźbach, budowlach, obrazach, czy utworach muzycznych … Współpracowali oni z innymi najemnikami El-it, czyli świeckimi i religijnymi asasynami, rycerstwem oraz monarchią w celu kontrolowania ludzkiej populacji, za pomocą strachu, wyrzutów sumienia, wyżej wspomnianego czasu widmowego i edukacji lustrzanej …

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/czas-ktory-nigdy-nie-istnia.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

Masoreci, panowie skrywanej tradycji

Wyraz Masoreci, pochodzi od hebrajskiego słowa – ‏baʽalé hammasoráh, co oznacza „panów tradycji. Owi masoreci, panowie tradycji, to szamani, syjoniści, Atlantydzi, … uczeni Tory, którzy między VI a XI wiekiem, stworzyli system zapisu samogłosek w alfabecie hebrajskim oraz opracowali oficjalny tekst Biblii hebrajskiej znany jako tekst masorecki. Działalność masoretów była skupiona wokół dwóch głównych szkół masoreckich – babilońskiej i palestyńskiej, różniących się sposobem zapisu znaków samogłoskowych.

Nie bez przypadku, biblia masoretańska, jest głównym pismem mistycznym masonerii …

Ogólny termin „masoreci” dla większej precyzji dzieli się często na 3 różne, szczegółowe zajęcia: soferim (z hebr. ci, którzy liczą – kopiści tekstu), nakdanim (z hebr. kropkowacze – wpisywanie samogłosek) oraz masoreci (ściśle ci, którzy dodawali do tekstu masorę – przypisy). Przy konkretnych manuskryptach te 3 rodzaje pracy mogłyby być dokonywane przez 1, 2 albo nawet 3 różne osoby.

JHWH

Masoreci w szczególny sposób potraktowali imię Boga – JHWH – oznaczającego w rzeczywistości – wielkich budowniczych mostów. Z uwagi na to, że Żydzi nie wymawiali tego imienia / tytułu i odczytywali zamiast niego tytuł alegoryczny Elohim lub Adonai, Masoreci uzupełnili spółgłoski JHWH samogłoskami, co dawało w efekcie brzmienie imienia Bożego, jako Jehowi, Jahowa lub Jehowa.

Dzisiejsza i wczorajsza cywilizacja, jest cywilizacją składająca się z płynnej masory, płynnego przypisu, który można tłumaczyć, tak jak prawo i naukę, w dowolny sposób z pominięciem prawa naturalnego, obiecadła, obietnicy składającej się na jedność snu, myśli, słowa i działania.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/23/jeszcze-jedno-slowo-o-obiecadle/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Melchizedek i El Elyon

Melchizedek, Melchizedech, Melkisetek lub Malki Tzedek / mɛlˈkɪzədɛk /; hebrajski: מַלְכִּי־צֶדֶֿק malkī-ṣeḏeq, „król sprawiedliwości”; Amharski: መልከ ጼዴጼዴalk alkalkīalkalkalkalk; menmenmenmenmen, król Salem i kapłan El Elyon, często tłumaczony jako „najwyższy Bóg”, wspomniany jest w 14 rozdziale Księgi Rodzaju.

Był to tytuł głównego kapłana rady, bractwa El Elyon, czyli 13-tu, 13 rodów, przybyłych z Atlantydy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/26/pseudonim-hebrajczyk/

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2016/12/14/wielka-13/

Z Melchizedekiem mamy doczynienia w Judaizmie, Kościele katolickim, Kościele prawosławnym, Wspólnocie Anglikańskiej, mormonizmie, luteranizmie, izmailizmie, masonerii i teozofii …

Melchizedek, czyli syn Noego

Literatura chazaliczna, w szczególności Targum Jonathan, Targum Yerushalmi i Talmud babiloński – przedstawia imię מלכי־צדק, jako pseudonim Sema, syna Noego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/18/najwyzszy-kaplan-handlu-wojny-i-materializmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

Ład Melchizedeka, czyli podatki i władza człowieka nad człowiekiem

W chrześcijaństwie, zgodnie z Listem do Hebrajczyków, Jezus Chrystus, jest utożsamiany z arcykapłanem porządku Melchizedeka, ponieważ owy ład, wychodził z założenia poświęcenia człowieka dla wyższej ideologii – władzy wybranych, nad plebsem …

Historia Melchizedeka, nadaje ważności kapłaństwu i dziesięcinie związanej z Drugą Świątynią, co przekłada się na dzisiejsze opodatkowanie. Jego imię wskazuje na to, że czcił Zedeka, bóstwo kananejskie czczone przez Izraelitów w Jerozolimie.

Zedek, Zadkiel, hebr. צָדְקִיאֵל Tsadqiel, to alegoryczna : Sprawiedliwość Boga lub Hesediel – hebrajski: חֶסֶדִיאֵל Chesediel, Koptyjski: ⲥⲉⲇⲁⲕⲓⲏⲗ, Sedakiel, czyli alegoryczna : Łaska Boga, archanioł wolności, życzliwości i miłosierdzia, a także Patron – Anioł, wszystkich, którzy przebaczają, znany również jako Sachiel, Sedekiel, Zadakiel, Tzadkiel i Zedekul. Tradycja rabiniczna uważa go za anioła miłosierdzia.

Wszystko, oparte jest na tworzonych wyrzutach sumienia i miłosierdziu władzy nad zdominowanym i poświęcającym się dla el-it społeczeństwem.

Co ciekawe Zedek tak jak i Melchizedek, jest wcześniejszym odpowiednikiem i alegorią Jezusa Chrystusa, czyli łaskawego i sprawiedliwego Boga, będącego alegorią archontów, ciał niebieskich.

Gdzie w tej ideologi czas, ład, prawo i bóg personalny ?

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

W większości hebrajskich tekstów Masoreckich, słowo Melchizedek, zapisywane jest jako dwa wyrazy, Meleḵi-ṣedeq – מלכי־צדק, wyrażone jednym słowem zarówno w Septuagincie (Μελχισεδέκ), jak i Wulgacie (Melchisedech). Autoryzowana wersja króla Jakuba z 1611 r. , używa imienia – tytułu Melchizedek, pochodzącego z hebrajskiego tłumaczenia, które później znalazło się w Nowym Testamencie.

Nazwa składa się z dwóch elementów: melek (h) „król” i ṣedeq, co oznacza „prawość” lub nazwę właściwą „Zedek”. Wraz z dodaniem kompaginii hiriq (-ī) wskazującej na archaiczną formę konstruktu, malk-i oznacza „króla”, tak że nazwa dosłownie oznacza „króla sprawiedliwości” lub „moim królem jest Zedek”, wskazując, że oddawał on cześć Zedkowi.

Nazwa funkcjonuje równolegle z Adonajem – Adoni-ṣedeq – אדני־צדק, i królem Salem, wspomnianym w Księdze Jozuego (10: 1–3), gdzie element malik „król” zostaje zastąpiony przez adona „pana”. Równoległe nazwy teoforyczne, zastąpione przez Sedeq przez Yahu, są nazwami Malchijasza i Adonijasza, obydwoma biblijnymi postaciami umieszczonymi w czasach Dawida.

Biblia hebrajska

Melchizedek jest wymieniony dwukrotnie w Biblii hebrajskiej, pierwszy raz w Księdze Rodzaju, a drugi w Psalmach.

Księga Rodzaju 14

A Melchizedek, król Salemski, wyniósł chleb i wino; a on był kapłanem Boga najwyższego. Błogosławił mu i rzekł: Błogosławiony Abram Bogu najwyższemu, posiadaczowi nieba i ziemi, i błogosławiony Bóg najwyższy, który wydał twoich nieprzyjaciół w twoją rękę. I dał mu dziesięcinę ze wszystkich.

Niektórzy krytycy tekstowi klasyfikują narrację, jako nie wywodzącą się z żadnego ze zwykłych źródeł pentateuchal. Spekuluje się, że wersety 18–20 (w których pojawia się Melchizedek), są nieformalnym wstawieniem do narracji, ponieważ przerywają opis spotkania Abrahama z królem Sodomy. Nie ma konsensus co do tego, kiedy i dlaczego historia została dodana. Wprowadzono ją tylko po to, aby nadać ważność kapłaństwu i dziesięcinie, związanej z Drugą Świątynią. Może to również zostać wprowadzone w celu nadania ważności wyższości kapłanów Sadokitów nad kapłanami lewickimi.

Alegoria Drugiej Świątyni

Druga świątynia, odnosi się do dwóch filarów Boaz i Jachin, pomiędzy którymi rozpięty jest łuk podziału, kontrolujący tezę i antytezę …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

Tutaj musimy zrozumieć, że pierwszą świątynią, jest alegorią ludzkiego umysł, natomiast druga świątynia, jest alegorią władzy człowieka nad człowiekiem …

Księga Rodzaju 14:18, wprowadza Melchizedeka, jako Kapłana Najwyższego Boga – El Elyon, który to termin jest ponownie używany w 14:19, 20, 22. Termin „Najwyższy” używany jest jeszcze dwadzieścia razy w Psalmach.

Werset z księgi rodzaju, został zmanipulowany ponieważ YHWH, odnoszący się do wielkich budowniczych mostów (H) został zmieniony na El Elyon, czyli 13-tu, 13 rodów.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/27/h-epoka-najwyzszych-budowniczych-mostow/

Odbiorcy dziesięciny

Z powodu dwuznaczności w hebrajskim tekście nie jest jasne, kto dał dziesięcinę komu: Abraham – Melchizedekowi, czy Melchizedek – Abrahamowi : w wersecie tym powstaje po prostu stwierdzenie : „I dał mu dziesięcinę ze wszystkich” (v-yiten – lo ma’aser mekol, ויתן לו מעשר מכל).

Więc powyższe zdanie, może odnosić się do dwóch możliwości logicznych :

1. Abraham, jako alegoria jaźni i duszy, składa ofiarę z siebie

2. Melchizedek, jako najwyższy kapłan, odbiera daninę od Abrahama

… które można złączyć w jedno zdanie logiczne … , które opiera się na naszych rozważaniach na temat rodu A/bra/h/m, który został wykorzystany, przez rody wielkich budowniczych mostów.

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/wygnani-sowianie-grupa-brahm-i-grupa.html

Potwierdza to tłumaczenie Septuaginty, w którym czytamy – ma edōken autōi, ἔδωκεν αὐτῷ „dał mu”, potwierdzają to niektóre współczesne tłumaczenia wyraźnie określające główny nurt interpretacji Abrama, jako dawcy i Melchizedeka jako odbiorcy.

Targum Pseudo-Jonathan, Księga Jubileuszy, Józef Flawiusz, Filon z Aleksandrii i Raszi, wszyscy widzieli Abrama, jako dawcę dziesięciny Melchizedekowi.

Rogatchover Gaon, również stawia Abrama, jako dawcę dziesięciny, ponieważ przedstawiona dziesięcina, nie była standardową dziesięciną (Maaser Rishon), jak opisano w Torze (podawaną co roku), ale była jednorazową – wieczną „ofiarą daniny” (trumat ha-mekhes, תרומת המכס).

Dobrze, bierzemy więc do ręki Thorę i czytamy :

Lech-Lecha, Lekh-Lekha lub Lech-L’cha לֶךְ-לְךָ LEK-ləḵā (Berashit – Genesis. 12: 1-17: 27)

https://www.hebcal.com/sedrot/lechlecha

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lech-Lecha

” Panie mądry (Lech) dojdź do własnej jaźni, idź aby poznać siebie, jesteś panem siebie, myśl za siebie samego.

Abraham (Pan – Lech), jest sam swoim pasterzem i panem tych, którzy, są zbyt leniwi i zbyt wygodni do samodzielnego myślenia i do bycia własnym sędziom, więc muszą przestrzegać praw osób trzecich…

Ich niewykształcone zmysły, nigdy nie dojrzą prawdziwego świata, więc on i ona mają prawa rządzić nimi przez nakaz wewnętrznego prawa.

Spacer w ukryciu, jej i jego czyny nie są pod wpływem aprobaty lub dezaprobaty osób nie mających prawa do kontrolowane swego umysłu.

To tajemnica królów, sekretny klucz rozsądku, dzięki któremu możesz rozsądnie ocenić własną mądrość, tak jak uczynił to król Salomon. Oto klucze Salomona ש א מ.

Pierwszym obowiązkiem wolnej istoty na tej planecie, jest zakwestionowanie autorytetu.

A ci, którzy mówią i których słuchają, tworzą prawo wiedzy, poprzez bezmyślny szacunku dla ich władzy. Jest to największy wróg prawdy.

Głupiec wierzy w instytucje (urzędy), tworząc największego wroga prawdy. Nikt nie kwestionuje nauki, matematyki, tysięcy pokornych organów oprócz jednego osobnika, która ma własne zdanie, myśli za siebie, i reguluje danego siebie.

To wolnomyśliciel, który korzysta z ciał i umysłów, bez uprzedzeń i bez obaw, bo rozumie rzeczy, które kolidują z własnymi celami, przywilejami i przekonaniami.

Ten stan umysłu nie jest powszechny, ale jest on niezbędny do prawidłowego, wolnego myślenia, które jest całą prawdą i tylko prawdą.

Coś co się nie udało na własnej drodze, jest lepsze niż pomyłka na cudzej drodze. Własna doskonałość myśli, jest doskonałością duszy, a doskonałość duszy jest zrozumieniem בינה dla mężczyzny lub kobiety, którzy są świadomie oddani אלוהים i własnej boskości, to wszystko zależne jest od ciebie, aby oddzielić słabość od siły, mądry sędzia musi każdą z tych rzeczy zakosztować.

Prawdy nie znajdziesz w pracy, ani w jej antytezie, znajdziesz ją w sobie. Słaby umysł pozwoli abyś dla niego zbudował tezę, antytezę i syntezę, wiecznej otaczającej go władzy.

Więc nie bądź drugorzędnym umysłem, który jest szczęśliwy tylko wtedy kiedy myśli o mniejszości. Umysł pierwszej klasy, jest szczęśliwy kiedy myśli o nim większość.

Głupcy mają zwyczaj wierzyć, że wszystko, napisane przez znanego autora jest godne podziwu …

Jak widzicie, grupa A/bra/h/m, oddała swoich braci w ręce potomków wielkich budowniczych mostów, jako daninę … Królowa i Król, bóg i bogini, to alegorie odnoszące się do dwóch części mózgu …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

Lech-Lecha, Lekh-Lekha lub Lech-L’cha (לֶךְ-לְךָ leḵ-ləḵa – hebrajski „idź!” Lub „odejdź!”), oznacza idź za sobą, za swoim rozumem.

Jednak grupa A/bra/h/m, odrzuciła oświecenie i dotarcie człowieka do własnej jaźni, tożsamości i ducha, wybierając władze, człowieka nad człowiekiem …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

Kabalistyczny punkt widzenia

Wyrażając kabalistyczny punkt widzenia, komentarz Zoharu do Księgi Rodzaju 14, cytuje rabina Icchaka mówiącego, że to ”Bóg„ przez kapłana Melchizedeka, dał dziesięcinę Abramowi w postaci usunięcia hebrajskiego listu z własnego tronu chwały i przedstawienia go duszy Abram dla jego dobra, co zaowocowało porzuceniem przez lechitów płaskiej struktury społecznej, na rzecz hierarchicznej ideologii bytu.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/29/plaska-a-hierarchiczna-struktura-bytu-na-przykladzie-dekonstrukcji-starozytnej-lechii/

Rabin Meir Simcha z Dvinska (1843–1926) interpretuje wyrażenie : „I dał mu dziesięcinę ze wszystkich”, jako słowną kontynuację mowy Melchizedeka, tj. Melchizedek wykrzyknął, że Bóg wybrał darowanie Abramowi dziesiątej części Bożej własności, czyli całego człowieka i wszystkie jego rasy (składające się z siedemdziesięciu narodów, jak opisano w Księdze Rodzaju) w postaci siedmiu narodów ziemi Kanaan, w tym miasta Sodomy, którą Abramowi, udało się zdobyć i uratować. Rabin Meir Simcha twierdzi, że kontynuacja tego rodzaju mowy, była powszechną formą proroczej ekspresji.

List do Hebrajczyków, rozdział 7, wersety 1 i 4 w Nowym Testamencie mówią, że patriarcha Abraham dał Melchizedekowi jedną dziesiątą łupu, co jest bardzo istotne dla dalszych naszych rozważaniach.

Pięcioksiąg samarytański

Samarytański Pięcioksiąg – שלמו, dosłownie oznacza „Jego pokój” lub w kontekście kontekstowym – sprzymierzony z nim.

Druga Świątynia władzy, człowieka nad człowiekiem powstała nie w Jerozolimie, lecz w Gerizim, więc samarytański pięcioksiąg, nie jest w żaden sposób związany z Jerozolimą i ma charakter sekciarskiej propagandy.

Druga i ostatnia hebrajska wzmianka o Melchizedeku, znajduje się w Psalmie 110:4 :

Pan przysiągł i żal mu nie będzie: Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka

Powyższe tradycyjne tłumaczenie hebrajskiego tekstu, można interpretować na różne sposoby, tak jak robi to New Jewish Publication Society of America Tanakh (wydanie z 1985 r.):

Jesteś kapłanem na zawsze, prawowitym królem według Mojego dekretu. (JPS 1985)

Co określa kapłańską role Jezusa w bractwie Melchizedeka …

Melchizedek, to nie tylko imię, czy alegoria, ale przede wszystkim, jest to przechodni tytuł, pod którym, mogą kryć się różne tożsamości.

David, Abraham oraz Jezus posiadają tytuł Melchizedeka, który odpowiada godności Ahron Kohen Gadol, czyli arcykapłana.

Psalm 110:4, jest cytowany w Liście do Hebrajczyków, jako wskaźnik, że Jezus, uważany w liście za Mesjasza, miał prawo do kapłaństwa poprzedzającego żydowskie kapłaństwo Aarona (Hebrajczyków 5:5–6).

W judaizmie

Judaizm – syjonizm – hellenistyczny. Józef Flawiusz, odnosi się do tytułu Melchizedeka, jako „wodza Kananejczyków” w wojnie z Żydami palestyńskimi.

Philo, utożsamia Melchizedeka z Logosem, jako kapłanem Boga i jest czczony jako kapłan.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/04/logos-czyli-tozsamosc-i-jej-dekonstrukcja/

Druga Księga Henocha (zwana także „Słowiańskim Enochem”) w ostatniej części dzieła, Podwyższenie Melchizedeka, opowiada, jak Melchizedek urodził się z dziewicy, Sofonimy (lub Sopanimy), żony Nira, brata Noego.

Dziecko, wyszło z matki po tym, jak ta umarła i usiadło na łóżku obok jej ciała, już fizycznie rozwinięte, odziane, mówiące i błogosławiące Pana, i odznaczone odznaką kapłaństwa. Czterdzieści dni później Melchizedek, został zabrany przez archanioła Gabriela (w niektórych manuskryptach Michała) do Ogrodu Edenu i w ten sposób został zachowany przed Potopem bez konieczności przebywania w Arce Noego.

Zwoje znad Morza Martwego

Zwój o numerze 11Q13 (11QMelch lub ElqlE), to fragment (który może być datowany na koniec 2 lub początek 1 wieku pne) tekstu o Melchizedeku znaleziony w jaskini nr 11 w Qumran w rejonie Morza Martwego w Izraelu. W tym eschatologicznym tekście Melchizedek, jest postrzegany jako boska istota, a hebrajskie tytuły, takie jak Elohim, są mu przypisane za życia. Zgodnie z tym tekstem, Melchizedek ogłosi „Dzień Pojednania” i będzie odpokutował za ludzi, którzy są mu przeznaczeni, jako jego niewolnicy. On także będzie sądził wszystkie ludy, silną ręka byka, lwa, orła i człowieka …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Inny apokryf – Genesis Apocryphon (1QapGen) powtarza informacje zawarte w księdze rodzaju.

Zwoje Qumran wskazują również, że tytuł Melchizedeka, było naprzemian używany, jako alegoria imienia Archanioła Michała, interpretowanego, jako niebiański kapłan.

Teza i Antyteza

Michał, jako Melchi-zedek kontrastuje z Belialem, któremu nadano imię Melchi-resha „król niegodziwości”. Tekst Listu do Hebrajczyków, opiera się na tej interpretacji, stwierdzając wyraźnie, że imię w tłumaczeniu greckim (ἑρμηνευόμενος) oznacza βασιλεὺς δικαιοσύνης -„król sprawiedliwości” – pomijając tłumaczenie przyrostka dzierżawczego; ten sam fragment interpretuje tytuł króla Salem – Melchizedeka, jako przekład βασιλεὺς εἰρήνης, czyli „króla pokoju”, którego kontekstem, jest prezentacja Melchizedeka, jako wiecznego kapłana, związanego z Jezusem Chrystusem (ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές).

Komentarze Tory

Grupa A/bra/h/ma, najpierw była w rękach króla Sodomy, a później znalazła się w rękach filozoficznego bractwa Melchizedeka, to swoista szkoła janczarów, wychowywała dzieci Lechitów na zagorzałych przeciwników Lechii i zwolenników hierarchii …

Doskonale obrazuje to hebrajski komentator tory Ezechiasz ben Manoah z epoki Rishonim : ludzie z grupy A/bra/h/ma, pierwotnie należeli do króla Sodomy, a później łupili wraz z nim …

Literatura rabiniczna

Bractwo Melchizedeka, przejęło grupą A/bra/h/ma, po spektakularnej wygranej buntowników Abrama, nad królem Sodomy i wspierającymi go wojskami inny królestw … Przyjęcie Abrama do bractwa Melchizedeka, odbyło się podczas spotkania w Dolinie – Emek HaShaveh, która obecnie jest znana jako Dolina – Emek HaMelech.

Egzegeza midraszowa opisuje, jak duża grupa gubernatorów i królów zebrała się razem, aby złożyć hołd zwycięzcy Abramowi i pragnęła uczynić go bóstwem, jednak ten odmówił, stając się najwyższym kapłanem bractwa Melchizedeka.

Widać tu, że tytuł Melchizedeka był tytułem przechodnim, ponieważ jeśli Melchizedek, byłby Shemem synem Noego, to miałby wtedy 465 lat, a Abram lat 75.

Ziemia Kanaan, została początkowo przydzielona Shemowi przez jego ojca Noego, a potomstwo Chama podbiło tą ziemię przez przymusową ekspansję.

Księga kapłańska – Brith HaKehuna

Melchizedek, jest pierwszą osobą w Torze tytułowaną Kohen (kapłan), medrash zapisuje, że przed nim arcykapłanem (kehuna) był Adam.

Melchizedek – (czasami związany z Shemem) – otrzymał tytuł kapłański (hebr. Kehuna), otrzymując błogosławieństwo od swego ojca Noego: Bóg beatyfikował Jefeta i zamieszkał w domu Sema, to jest zasłuży na to, by służyć i przyjmować Boga, jako Kohen.

Prawa Tory wymagają, aby Kohen (kapłan) był patrylinearnym potomkiem wcześniejszego Kohena. Księga Kapłańska Rabba utrzymuje, że Bóg zamierzał trwale wprowadzić kapłaństwo („Kehuna”) przez patrylinearnych potomków Melchizedeka, ale ponieważ Melchizedek poprzedził błogosławieństwo Abrama dla błogosławieństwa Bożego, Bóg zamiast tego wybrał kapłaństwo („kehuna”) z potomków Abrama. Jak stwierdza tekst w odniesieniu do Melchizedeka; a on jest Kohenem, co oznacza siebie w wyłącznym znaczeniu, a nie jego patrylinearnych potomków.

Melchizedek, dobrowolnie przekazał kapłaństwo Abramowi po rozpoznaniu jego wyjątkowości. Każdy kapłan Atlantycki, przekazuje władze kapłańską na rzecz syna, po przekroczeniu 71 lat.

Tak więc, zgodnie z legendą, zamieszanie wokół Melchizedeka, jako Króla i Kapłana, jest rozwiązane poprzez przyznanie, że Sem był także protoplastą Dawidowej Monarchii, która wywodziła się zarówno od Judy, jak i Tamary, skazanej na „śmierć przez ogień”, gdy oskarżono ją o popełnienie aktu prostytucji, jako córka arcykapłana Sema.

Zohar

W Zoharze, zredagowanym przez Mojżesza de León ok. 1290 roku, ideologie władzy człowieka, nad człowiekiem, posuwa się jeszcze dalej, ponieważ czytamy, co następuje : Bóg dał dziesięcinę z ludzi – Abramowi, usuwając hebrajski list z tronu chwały, co ma działać na korzyść Abrama, gdyż jego lud z grupy A/bra/h/ma, należał do rodziny Lechickiej.

List, który zawiera tylko jedną literę, czyni z Abrama -Abra-ha-ma w Księdze Stworzenia.

W Nowym Testamencie, odniesienia do Melchizedeka pojawiają się tylko w Liście do Hebrajczyków. Jezus Chrystus, jest tam zidentyfikowany jako kapłan na zawsze pozostający w mocy porządku Melchizedeka 110: 4.

Stowarzyszenie Mesjasza i Melchizedeka

Powiązanie lub identyfikacja Melchizedeka z Mesjaszem, wyprzedza chrześcijaństwo, rozwijając się w żydowskim mesjanizmie okresu Drugiej Świątyni.

Zbiór wczesnych skryptów gnostycznych datowanych na III i IV wiek, odkrytych w 1945 roku i znanych, jako biblioteka Nag Hammadi, zawiera traktat dotyczący Melchizedeka.

Tutaj Melchizedek, jest Jezusem Chrystusem. Melchizedek, jako Jezus Chrystus, żyje, naucza, umiera i zmartwychwstaje w gnostyckiej perspektywie. Syn Boży – Melchizedek, mówi o swoim powrocie, aby przynieść pokój, wspierany przez bogów – archontów. Melchizedek, jest kapłanem-królem, który rozdziela sprawiedliwość, niszcząc prywatny ład i czas wszystkich ludzi.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

Kojarzenie z Chrystusem, jest wyraźnie określone przez autora Listu do Hebrajczyków, gdzie Melchizedek „król sprawiedliwości” i „król pokoju” jest wyraźnie związany z „wiecznym kapłaństwem” Syna Bożego. Chrześcijańska interpretacja tego starotestamentowego tekstu, jest prefiguracją lub prototypem Chrystusa, który różni się między wyznaniami chrześcijańskimi. Pelagianie widzieli w Melchizedeku jedynie człowieka, który żył doskonałym życiem.

Typologiczne powiązanie Jezusa Chrystusa ze znakami Starego Testamentu występuje często w Nowym Testamencie; w ten sposób Jezus Chrystus jest również związany z Adamem (jako „Nowy Adam”) i z Abrahamem.

Obchody liturgiczne

Melchizedek, wspomniany jest w kanonie rzymskim i martyrologii rzymskiej w dniu 26 sierpnia.

Upamiętnia go także kościół prawosławny – 22 maja oraz w „Niedzielę przodków” (dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia). W kalendarzu świętych Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego Melkisetek ( Մելքիսեդեք, Melkisetek) jest upamiętniany, jako jeden ze Świętych Dziadów – 26 lipca.

Protestantyzm

Tradycyjne protestanckie wyznania chrześcijańskie, zgodnie z Luterem, uczą, że Melchizedek był postacią historyczną i archetypem Chrystusa.

Tremper Longman zauważa, że popularnym zrozumieniem związku między Melchizedekiem a Jezusem jest to, że Melchizedek jest starotestamentową chrystofanią – innymi słowy, że Melchizedek, jest Jezusem.

Mormoni

W ruchu Świętych w Dniach Ostatnich, Księga Mormona odwołuje się do Melchizedeka (Alma 13: 17–19), w ujęciu kapłaństwa w księdze nauk i przymierza 107: 1-2,4,6-10,14,17-18,22,29,71,73,76, jak również w ponad dwudziestu dodatkowych odniesieniach.

Według Encyklopedii Britannica, Józef Smith, wyznaczył swoich męskich wyznawców na kapłanów, noszących tytuły Melchizedeka i Aarona, które były nadzorowane przez urząd Najwyższego Kapłana.

Kapłaństwo Melchizedeka

Kapłaństwo Melchizedeka, jest rolą w religiach Abrahamowych, w których kapłan, jest również królem.

Sprawiedliwy kapłan

Prawo Mojżesza stanowi, że tylko męscy potomkowie Aarona, otrzymają polecenie, by służyć jako kapłani, przed Bogiem. Komisja ta wierzy w judaizm jako „przymierze wiecznego kapłaństwa” („Brith HaKehuna”).

Judaistyczny midrasz (egzegeza) identyfikuje Melchizedeka z Shem, synem Noego. Midrasz i babiloński Talmud utrzymują, że kapłaństwo Melchizedeka, przeszło po sześciu pokoleniach, na Abrahama, Izaaka, Jakuba, Lewiego, Kehota, Amrama, Aaron. Literatura midraszowa przypisuje to przejście jako konsekwencję, ponieważ Melchizedek, poprzedził imię Abrahama imieniem Boga.

W chrześcijaństwie

Jezus jest uważany za kapłana w porządku Melchizedeka, ponieważ, podobnie jak Melchizedek, Jezus nie był potomkiem Aarona, a zatem nie kwalifikowałby się do żydowskiego kapłaństwa zgodnie z Prawem Mojżeszowym.

Katolicyzm

Katolicy, odnajdują korzenie swojego kapłaństwa w tradycji Melchizedeka. (KKK 1544) W Księdze Rodzaju 14:18 Melchizedek składa ofiarę z chleba i wina. Chrystus wypełnił zatem proroctwo Ps 110: 4, że będzie kapłanem „według porządku Melchizedeka”, podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy złamał i podzielił się chlebem ze swoimi uczniami. Katolicy poważnie traktują polecenie Chrystusa, aby apostołowie „czynili to na moją pamiątkę”. Jako taki, Kościół katolicki, nadal ofiarowuje tę samą ofiarę z chleba i wina podczas Mszy św., jako części sakramentu Eucharystii.

Protestantyzm

Bardziej powszechne protestanckie rozumienie teologiczne utrzymuje, że tajemnicze kapłaństwo Melchizedeka, odnosi się do Jezusa jako wiecznego kapłana.

Niektórzy chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus Syn przyszedł na Ziemię w różnym czasie przed Nowym Testamentem, w tym raz jako sam Melchizedek.Te wystąpienia nazywane są Christophanies. Inni nadal utrzymują, że Melchizedek jest w rzeczywistości Archaniołem Michałem: Michał jest wskazany w apokryficznej Księdze Henocha i kanonicznej Księdze Daniela jako „książę Izraela”. On jest aniołem wyrozumiałości i miłosierdzia (Enoch, XL: 3), który nauczał Henocha tajemnic łaski i sprawiedliwości (lxxi: 2). W Księdze Jubileuszy (I: 27 i II: 1) anioł, który podobno pouczył Mojżesza na górze Synaj i przekazał mu tablice Prawa, jest prawdopodobnie Michałem. Jeszcze inni wierzą, że Michael jest Jezusem.

Widać, że z biegiem czasu, doszło do dekonstrukcji faktów, a ludzie coraz bardziej, ulegali sile hierarchii i poprawności politycznej.

Zakon Melchizedeka

Zakon Melchizedeka, wyróżniają dwie rzeczy dwugłowy feniks lub orzeł oraz biel i czerwień, co najlepiej obrazuje przeistoczenie płaskiej struktury Lechii w hierarchiczną Polskę …

Równie symbolika atlantycka, religijna i masońska, jest tożsama z symboliką zakonu Melchizedeka. Przykładem, może być napierśnik / Choshen / najwyższego sędziego i kapłana Melchizedeka, który obecnie widnieje na habicie papieża, który również pełni atlantycką funkcje – najwyższego budowniczego mostów. Koloryt napierśnika, przekłada się na koloryt wszystkich flag państw więziennych, wchodzących w skład unii globalnej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/27/h-epoka-najwyzszych-budowniczych-mostow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/28/ul-miod-mleko-i-krew-2/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

Pieczęć zakonu, przedstawia heksagram z wpisanym okręgiem i ulem, co przekłada się na symbolikę Atlantów oraz masonów. Również sześcian ołtarza, jest zbieżny z symboliką Atlantów, licznych religii i masonów …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8