Nowy porządek, czy nowy początek, w ujęciu świata personalnego

Nowy porządek, czy nowy początek, w ujęciu świata personalnego

Archonty (1) grają naszymi, jesiennie przytłumionymi zmysłami, zmieniając nasze plany i zamysły. Emocje, rodzą nadmierne łaknienie (2), które należy każdego dnia temperować i uczłowieczać, dla naszego własnego dobra i dla dobra naszych bliskich …

Dydymus

Wszyscy operują pojęciem nowego porządku świata ( new world order ), jednak nikt nie potrafi dopasować do tej alegorii (3), właściwej ideologii.

Codziennie spotykam się z kosmicznymi bzdurami, opisującymi nowy porządek świata, którym towarzyszą skrajne emocje, skutecznie wpływające na podział personalny i społeczny (1b).

Aby z alegorii, wyciągnąć właściwy wniosek, musimy zderzyć egoizm nowego porządku świat (5) z altruizmem nowego początku świata (4) i wyciągnąć z powstałych różnic, właściwe zestawienie logicznych konkluzji.

Na początku, wyłącz wszystko to, co zostało ci powiedziane o nowym porządku świata, ponieważ nie prowadzi to, do żadnych logicznych i odkrywczych prawd.

Jeśli zrozumiesz, że jedynym, prawdziwym systemem, jest system zjednoczonego umysłu, duszy i ciała naszego bytu (RaElIs (6)), to zrozumiesz także, że nowy porządek świata, nie wychodzi z założenia globalizmu, lecz z żywej chęci żerowania (7) oraz podbicia umysłu, ciała i duszy innego człowieka, za pomocą narzuconych mar i marzeń, kreujących pociągające nas ideologie, które zastępują naszą ( podbitą ) tożsamość.

Pamiętacie nasz artykuł o pentagramie (8) ? Pentagram pierwotnie skierowany do wnętrza naszej szyszynki, obraca za pomocą indoktrynacji swój bieg i staje się drogą obcej ideologii, wiodącą do sześcianu (zwiniętego krzyża (9)) naszej jaźni.

Nowy Porządek Twojego Świata

Nowy porządek (twojego podbitego) świata, jest przykładem odwzorowania funkcjonowania ciała i przyrody oraz sposobu oddziaływania archontów (1) – ciał niebieskich, na twój umysł, dusze oraz ciało w konkretnych porach roku, miesiącach i dniach.

Wykreowanie systemu kastowego, wywodzi się z obserwacji nieba i natury, przez ludzi – szamanów – aàmanów (10), pragnących sprowadzić człowieczeństwo do poziomu zwierząt i użytecznych, dowolnie formatowanych rzeczy, za pomocą ideologii fetyszu (tytularnego, zawodowego, społecznego, monetarnego …), nadającego szereg nowych – pseudowartości – naszemu życiu.

Jeśli system, istnieje tylko w naszym wnętrzu, to może go zastąpić inny system, będący kopią mar i marzeń innych ludzi – podziwianych i kochanych gwiazd, wodzów, celebrytów i archontów. Ten system, może zostać nazwany jaskinią platońską (11) i zostaje stworzony, za pomocą siłowego, chemicznego (12), technokratycznego (13) i ideologicznego, przekształcenia jaźni w pusty magazyn, zapełniany wraz z upływem czasu, za pomocą edukacji lustrzanej (14), licznymi błędami, przenoszonymi za pomocą tradycji, z pokolenia na pokolenie.

Błędy, to celowa dekonstrukcja prawdy, tkwiącej w naszej jaźni w system kłamstwa, ubranego w slogan poprawności politycznej, która umożliwia korygowanie i wprowadzanie nowych wątków, łamiących schematy logiczne, co doprowadza stado, do celowego, wielowątkowego podziału oraz celowych zaburzeń psychicznych (15), które akceptują i jeszcze bardziej uwypuklają i przekształcają iluzje rzeczywistości.

Dlatego też, szamani (16), czy architekci, tak bardzo kochają artystów, wizjonerów, aktorów, reżyserów, czy pisarzy (17) … , ponieważ wystarczy popchnąć ich umysły, za pomocą ideologii okna overtona (18), aby tworzyli oni marzenia, na bazie zewnętrznych, podanych ich na tacy – mar, które opętują umysły kreatorów, widzów, czytelników, czy internetów …

Wyjałowienie i ponowne zagospodarowanie ludzkiego umysłu, jest celem siewców, władców naszych myśli i snów. System, jest doskonały, ponieważ data urodzenia, data zapłodnienia oraz stygmatyzacja życia za pomocą liczby, litery (19), czyli dźwięku imienia (20) i daty poczęcia (21), dopełnia nasz los, zapisany w schemacie ustawienia archontów, niosących za sobą wrażliwość emocjonalną, którą można wykorzystać w celu zniszczenia lub przebudowy ludzkiego umysłu, który poddany traumie, depresji, naciskowi w odpowiednich latach, miesiącach i dniach, staje się dowolnie programowaną rzeczą, która nie widzi prawdy i ironii życia.

Edukacja lustrzana, zaczyna swój bieg we wrześniu (22) lub październiku, ponieważ te miesiące, są alegorycznym symbolem zmian, poprzez wpływ archontów, niosących za sobą nacisk rahu i ketu (23), co przetwarza mary i marzenia w narastające, pędzące na oślep pragnienie, które wystarczy tylko nakierunkować i wykorzystać w odpowiedni sposób, przez ideologie szkoły (24), urzędu, pracy i otoczenia, którego rytualny taniec (w rytm archotycznego podszeptu), prowadzi nas do konkretnego problemu, rozwiązywanego przez kasty najemne.

Co musisz zapamiętać

Dekonstrukcja zjednoczenia duszy, umysłu i ciała, następuje poprzez pozbawienie nas altruizmu (świadomego altruizmu i odpowiedzialności, dążącej do samostanowienia i samoograniczenia), personalnego czasu, ładu, prawa i jaźni (boga) (25), co powołuje do życia – nowy porządek (twojego) świata, oparty na egoizmie i łaknieniu fetyszy, wytworzonych przez twórców, marzeń o nich.

Zawsze ideologia nowego porządku świata, wychodzi ze strachliwego przesłania, nachalnie atakującego twój personalny świat.

Wszystko, co musisz zrobić, to dążyć do pielęgnowania lub odbudowy własnej jaźni, ponieważ każde życie, to nowy początek – twojego, personalnego świata, a każdy system oparty na władzy człowieka nad człowiekiem, jest sztuką agresji, mającą na celu zmusić dany byt, do służenia innemu ( lub grupie innych ) bytowi (bytów).

Jest to nieludzkie i niemoralne, sprzeczne z prawem naturalnym (26) i personalnym (25), ponieważ nikt, nie może zabierać wam waszego czasu oraz łamać zasad waszego prawa i ładu, oraz zamieniać waszej jaźni (boga) w system wiary w zewnętrzne czynniki, kreujące wasz nowy porządek (tworzący rewoltę niepokoju w waszym wnętrzu ).

Pamiętaj jednak, ze zabrano ci twój porządek, ponieważ sam, zrzekłeś się odpowiedzialności za swój byt (27), oddając go w ręce tej, czy innej ideologii i hierarchii, tworzącej przekonywującego cię mar i marzenia, budujące ich wspaniały świat, za pomocą twoich rąk.

Tracąc odpowiedzialność, tracisz poczucie bezpieczeństwa, przez wyzbycie się personalnego trudu (28), własności, samostanowienia i samoograniczenia, które zostało zmienione w postępujące łaknienie, dopasowane do systemu ekonomicznego.

Zauważ, że wystarczy skuteczne podważyć logiczny sens istnienia hierarchii w ujęciu ustrojowym lub religijnym, a slogany i hasła o demokracji, miłości, tolerancji … , zmienią się w agresywny – totalitaryzm, siejący prawo mniejszości do rządzenia stadem większości, co odsyłania prawdziwą twarz, tych, którzy zmusili nas, do przekazania im odpowiedzialności za nasze życie.

W większości, nie jesteśmy już istotami logicznymi, lecz kreacjami emocjonalnymi, w których nie kiełkuje już idea altruizmu i samoograniczenie, ponieważ dano wam broń egoizmu, łaknienia i sprawnie wykorzystywanej naiwności i niepewności życia w schemacie hierarchicznym.

Powiedzmy sobie szczerze, nie można być biernym i otwartym, a tym bardziej tolerancyjnym na kłamstwa, mające na celu wypaczenie światopoglądu jednostki, czy społeczeństwa, ponieważ, jest to rewolucja myślowa (innych jednostek), wprowadzająca kolejne modele podziału, niszczącego moralność jednostki i całego stada, które podzielone, znajduje się trybie ustawicznej wojny i rebelii (29), a tym samym niepokoju, stresu, depresji lub amoku i ekscytacji …

Istota i stado, wprowadzone w ten tryb, realizuje przychodzące z zewnątrz plany, co przekłada się na odrzucenie własnych planów i działań, a duchowość, zostaje zamknięta i zatrzymana na granicy obcej propagandy (28c), zwalczającej każdą formę samoobrony.

Każda forma ataku ideologicznego, wynoszącego człowieka ponad człowieka, była opatrzona aktem (30), wspierającym prawo władzy silniejszego nad słabszym.

Akty Władzy człowieka, nad człowiekiem

Taki aktem prawnym była bulla papieża Bonifacego VIII z 18 listopada 1302 roku, wydana pod tytułem – Unam Sanctam (łac. „jeden święty”), która dawała prawo rozporządzania własnym umysłem, duchem i ciałem, najwyżej postawionym szamanom.

Jest, to deklaracją praw i przywilejów papiestwa, sporządzona za pomocą pisma alegorycznego i mistycznego, zwanego biblią :

Społecznością chrześcijańską rządzą dwa miecze: duchowy i materialny, oba poddane władzy duchowej, która stoi ponad wszelką władzą doczesną, idea niezależności władzy świeckiej od duchowej jest herezją manichejską; najwyższa władza duchowa, nawet jeśli zbłądzi, nie podlega sądowi ziemskiemu lecz tylko niebieskiemu.

Jeśli więc ziemska władza zejdzie z właściwej drogi, sądzona jest przez władzę duchową, zaś gdy niższa władza duchowa zbłądzi, wtedy niższa władza jest sądzona przez wyższą. Lecz jeśli najwyższa władza zbłądzi, to może być ona sądzona jedynie przez Boga, nie zaś przez człowieka, jak poświadcza Apostoł: „Człowiek duchowy osądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony”.

Posłuszeństwo Biskupowi Rzymu, jest konieczne do osiągnięcia zbawienia. Toteż oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej Biskupowi Rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia.

Leon X następnie dodał, że ten, który jest nieposłuszny następcom Piotra (biskupom rzymskim) ponosi śmierć.

Ten akt zwany bullą, jest aktem własności świata materialnego, w skład którego wchodzą wszyscy ludzie. Obca naszemu wnętrzu ideologia zewnętrznego boga, poprzez najemników, pośredników – vikariuszy, zaczęła spekulować ludzkimi dobrami, na mocy prawa natury, które położyło kres prawu naturalnemu.

Prawo do użytkowania

W 1454 roku, została spisana przez Mikołaja V, bulla – Romanus Pontifex (31), czyli prawo elit, do użytkowania ludzkiej świadomości oraz wszystkich rzeczy stworzonych, przez człowieka. Bulla zachęca do kolonizacji i handlu w imię kościoła i króla (Afonsa V), będących vikariuszami boga, ich boga zatopionego w ludzkiej jaźni.

Papież, czyli wieczny król

21 czerwca 1481 roku, Sixtus IV, ogłosił bullę Aeterni Regis, która potwierdzała Traktat z Alcáçovas z 4 września 1479 roku. Oba dokumenty, jasno wyjaśniają, iż lądy należą do Watykanu, a morza i oceany do Portugalii. Wszyscy wymienieni w dokumentach ludzie, w tym Ferdinand II of Aragon, Henry IV of Castile, Juana de Trastámara, czy Tercerias de Moura, to szamani, posługujący się pseudonimami, tak jak od wieków robi to ród Rotschildów.

Pseudonimy, to skuteczna broń przeciw złemu oku (32), klątwom i złym zakusom, ponieważ czar, czyli tak zwana fala cymantyczna, nie dotyka obiecadłem (33), ukrytego imienia ofiary, lecz jej avatara ubranego w teatralne fetysze – tytułu imienia, nazwiska, czy roli.

W bulli Aeterni Regis, odkrywamy również zepchnięcie monarchii (polityków) do roli najemników, kontrolujacych plebs – będący wspólnym bogactwem – kapitałem (34), prawdziwej władzy szamańskiej nad światem.

Korzyść tworzona przez zaufanie, czyli Cestui Que Vie Trust – Sesty Kay (35)

Szaman tworzy teatr życia. Zatrudniony w nim najemnik, tworzy jego fasadę, w której umieszcza scenę i tworzy rytał misterium (36), osadzony na fetyszach i dopasowuje do nich aktorów, którzy poprzez zaufanie, wyciągają korzyści od naiwniaków, kreujących role ukrzyżowanych na krzyżu własne jaźni – jezusów (37)- widzów, obywateli, wyborców, pracowników, czy wiernych.

Cestui Que Vie, to twór, w którym osoba uprawniona (przez sitwę) do usprawiedliwionego rządzenia tobą i twoim majątkiem, co nie ma żadnych legalnych podstaw prawnych, ponieważ narzucone nam prawo stanowione (zwierząt), jest zaprzeczeniem wolności i równości (38), zawartej w prawie naturalnym.

Cestui Que Vie, tworzy z ciebie powiernika ziemi, która w istocie należy do ciebie, tylko na umówiony okres jej użytkowania, po czym wraca ona do puli państwa i na powrót trafia w ręce wynajmującego ją niewolnika, który płaci, aby być jej właścicielem … ?!?! Oznacza to, że wynajmujemy należące do nas dobra, tworząc dobrobyt osobom, którym ufamy, a które okradają nas z naszego trudu, myślenia, ducha i własności …

Jednym słowem, ziemia jak i życie oraz śmierć, jest dobrem, a jej beneficjentami, jest szamańska elita, tworząca teatr życia, oparty na fetyszach i dekonstrukcji ludzkiego umysłu, który został objęty ideologią nowego porządku (twojego) świata.

Faudalizm, to rozbudowana ideologia terenu łowieckiego, terytorializmu i narodowości … , co jest ideologią prozwierzęca, przeniesioną na rodzaj ludzki, w celu osiągnięcia konkretnych zysków, czerpanych z ideologii żerowania silniejszego na słabszym.

Tak powstała ideologia Pana i niewolnika, oraz użyteczne pierwotne ideologie podziału – matriarchatu i patriarchatu (40), ponieważ sprzyjało to odwiecznym przejęciom ziemskim, co wytworzyło już w Sumerze, zjednoczenie właścicieli ziemskich, dysponujących armiami najemników i niewolników, kreujących ideologie miast, królestw i państw, zależnych od szamańskiego rządu światowego (39), skupiającego szamanów, filozofów i kapłanów, będących najbogatszymi posiadaczami zniewolonych ludzi i ziem.

Różnica, pomiędzy bogatym, a biednym, zależy od tego, ile jest warty człowiek, bez otaczających go fetyszy.

Nowy Początek Mojego Świata

Nowy Początek (mojego | waszego) Świata, jest logicznym konstruktem, składającym się ze świadomości, odpowiedzialności w samostanowieniu własnego czasu, ładu, prawa i samoograniczeniu własnego łaknienia, które jest początkiem całego egoizmu, w którego całun spowity jest świat hierarchicznej paranoi i zbrodni żerowania człowieka na człowieku.

Pomyślcie, że prawda, może być bolesna tylko dla tych, którzy czerpią zysk z kogoś innego.

Ja nie dostanę premii, wynagrodzenia, nobla, oscara, czy orderu, za krzewienie wartości prodemokratycznych, hierarchicznych, religijnych, czy ustrojowych … , ponieważ prawa pierwotna, jest całkowicie niezgodna z poprawnością polityczną i zasadami jakiejkolwiek wiary, czy prawa, odcinającego się od prawa naturalnego.

Ja się nie nawrócę (41). Zawracaj siebie, wasze jestestwo czeka, na wasz powrót … Istnieje tylko jedna, jedyna prawdziwa droga, droga własnego wnętrza … Każda inna droga, to droga tezy i antytezy, użytecznego kłamstwa, stworzona przez zewnętrze siły, korzystająca z twoje niewiedzy, naiwności oraz wypaczonej nauki i głupoty, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, za pomocą edukacji lustrzanej …

Czas na Nowy Początek Świata, każdego z nas …

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/10/to-cos-co-nie-daje-zyc/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

4. https://panlogika.wordpress.com/2017/12/01/nowy-poczatek-swiata-kierunek-akademii-filozoficznej-dydymusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/02/nowy-poczatek-swiata-i-walka-o-personalna-wolnosc-kazdej-jednostki/

5. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

6. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2019/04/16/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

11. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/02/prawo-autorskie-czyli-nie-dla-posrednikow-i-zlodziei/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

15. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/05/pozory-prawdy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/26/czym-jest-horror/

18. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/24/mnozenie-liczbowe-czyli-swiat-napedzany-prokreacja/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

21. https://archiwaligiswiata.wordpress.com/2018/09/18/wzywam-wszystkich-madrych-ludzi-do-realnego-dzialania/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2018/09/20/cymantyka-i-mistyka-dla-zaawansowanych-czyli-czym-jest-jezyk-dzwiek-kolor-rozdzka-berlo-fletnia-pana/

22. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/09/13/piatek-13-ego-ksiezyc-zniwiarzy/

23. https://www.wattpad.com/amp/658962720

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/02/szkola-dla-idiotow-czyli-jak-stworzyc-czlowiekowi-wielopokoleniowy-kierat-kontroli/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/szkoa.html

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/20/demony-ludzkiego-egoizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/17/wlasna-wizja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/22/swiadomosc-ciala/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/28/szanowni-obywatele-wierni-i-wyborcy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/05/nikt-z-nas-nie-dojrzewa-lecz-kazdy-z-nas/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/02/nowy-poczatek-swiata-i-walka-o-personalna-wolnosc-kazdej-jednostki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

29. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

30. https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/05/tetrarchia-i-pontifex-maximus-czyli-najwyzszy-budowniczy-mostow/

https://www.cda.pl/video/35169071c

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/25/h-epoka-najwyzszych-budowniczych-mostow/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/15/ego-i-samo-ukrzyzowanie/

38. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

39. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

40. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

41. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/26/ja-sie-nie-nawroce-ja-zawroce-do-krolestwa-wlasnego-jestestwa/