Złamana kolumna i rytuał pogrzebowy

Złamana kolumna i rytuał pogrzebowy

Nie ciesz się bratku, z czyjegoś upadku lub, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, mówią mądre ludowe powiedzenie, lecz każdy ludzki problem, jest dziełem złego oka i ludzkiego egoizmu … Nie oszukujmy się egoizm, jest twórca pojęcia d-evil – live-d, czyli ze zła – egoizmu, powstaje brudne życie … a, z brudnego życia, wynika strach, przed śmiercią (1).

Z wielu powodów zmieniłem kolejność zaplanowanych artykułów, aby poruszane w nich sprawy, stały się bardziej jasne, na tle zachodzących dookoła nas – wydarzeń.

Dzisiaj, przypatrzymy się rytuałom pogrzebowym masonów, idoli, celebrytów i mentorów iluzji. Jest to szczególny temat, ponieważ wszystko, co nas otacza, jest formą instytucji – nazywanej wielką lożą, pod auspicjami której działają, funkcjonują tak zwane kościoły, urzędy, kasty zawodowe, skomercjalizowane państwa narodowe (2), czy korporacje …

Nie ważne w jakiej świątyni odbędzie się chrzest, ślub (3), czy pogrzeb, ważne jest zachowanie pewnych alegorii, słów, gestów i rytuałów, aby zobaczyć prawdę o narodzinach i śmierci każdego z nas.

Masoneria, nie jest ani religią, ani substytutem religii. Dlatego też dla większości ludzi koncepcja masońskiego pochówku zawiera wiele sprzeczności w dogmatach.

Masoni, nigdy nie będą nalegać na masoński pogrzeb swojego zmarłego brata. Jednakże, wzajemne zaangażowanie wymaga, aby, jego bracia, wzięli na siebie braterską odpowiedzialność, za świadczenie ostatniej posługi.

Jest to zgodne, z uroczystym nakazem masońskim,,dotyczącym godnego brata : Interesy loży (firmy, państwa, zawodu …) i braci, są nierozerwalnie związane z moimi interesami, a także : zachowanie honoru brata, jest tak ważne, jak zachowanie mojego własnego honoru. Te doktryny, izolują tajne bractwa od plebsu. Nie ukrywajmy doskonale zakamuflowanego (choć widocznego dla każdego świadomego obserwatora) faktu, iż kulty religijne i polityczne (4) oparte na hierarchicznych fetyszach, są rodzajami tajnych bractw, lóż, zakonów, zgromadzeń itd

Gdy stowarzyszenie religijne, z którym zmarły brat był związany, jest skłonne zapewnić ostatnie obrzędy, to masoni z szacunkiem, uczestniczą w tych ceremoniach, ponieważ nie odbiegają one poza kilkoma szczegółami od rytuałów tajnych bractw. Czyniąc to, masoni, członkowie tajnych bractw, są wierni swoim zobowiązaniom i zasadom danej loży lub zakonu.

Najważniejsze z nich polega na tym, że każdy mason z konieczności musi wierzyć w Boga i musi polegać na nim, we wszystkich swoich godnych przedsięwzięciach i dążyć do osiągnięcia – jego obecności, pod koniec tego ziemskiego pobytu.

Prawdy o Bogu personalnym (5), nie pozna żaden mason 33 stopnia (6), ponieważ prawdę, znają tylko ci, którzy tworzą ideologie tajnych bractw i wykorzystują użyteczność lóż masońskich i jej członków, pragnących osiągnąć tylko i wyłącznie fetysz tytułu i płynący z niego fetysz – pozycji, bogactwa, przewagi, rangi oraz wpływu (7) …

Cierpliwa Zapłata

Reguła cierpliwej zapłaty, mówi, iż: Mason, zobowiązany jest przez swoją kadencję, przestrzegać prawa moralnego; a jeśli właściwie zrozumie sztukę, nigdy nie będzie głupim ateistą ani niereligijnym libertynem … Niech religia lub sposób oddawania czci Bogu, będzie tym, czym może być, i nikt nie zostanie wykluczony z Zakonu, pod warunkiem, że wierzy w chwalebnego Architekta nieba i ziemi, i praktykuje święte obowiązki moralne.

W tych konstruktach, nikt, pomimo pełnionej roli i znajomości licznych alegorii, nie patrzy na siebie i swoje wnętrze, ponieważ oślepia go fetysz rangi oraz mamona i dóbr wszelakich (6,7).

Błędy ludzkości

Masoni, jednoczą się z cnotą braterskiej miłości oraz uczą się patrzeć na błędy ludzkości ze współczuciem i starać się, poprzez czystość własnego postępowania, wykazać najwyższą doskonałość wiary, którą mogą wyznawać.

Ktoś, kogo postępowanie, jest czystym błędem zaślepienia, nie może oceniać innych, przez pryzmat własnego zepsucia – drodzy patogenii mentorzy (8) i pasterze, prowadzący ludzi na rzeź …

Szamani (9), twórcy patologii tajnych bractw, chcą sprowadzić naiwnego i wystraszonego człowieka, poprzez nadmierne łaknienie, zazdrość, chciwość i małpowanie, do roli samonapędzającego się mechanizmu, tworzącego proces autozniewolenia, opartego na ideologii hierarchicznej, tworzącej ludzki kapitał, przez schemat edukacji lustrzanej (10).

Klasyfikacja

Członkom tajnych bractw, nie przeszkadza klasyfikacja ceremonii pogrzebowych, ponieważ wszystkie odbywają się wedle zasad starożytnych rytuałów. Pogrzeb morski, wojenny … charakteryzuje się tym, czym pierwotny pogrzeb szamański (9) – regułom przeprowadzania ceremoniału, przez najwyższego stopniem hierarchę (kapelan, kapitan statku, dowódca …), do którego należał zmarły.

Siódmym, cielesnym dziełem miłosierdzia, głoszonym przez kościół chrześcijański, jest grzebanie umarłych. Pozostałe sześć to : (a). Nakarmić głodnych; (b). Napoić spragnionych; (c). Ubrać nagich; (d). Odkupić jeńca; (e). Odwiedzać chorych; (f). Zabawiać nieznajomego.

VSL

 

Podstawowa teza dotycząca masońskiego pochówku: Masońskie obrzędy pogrzebowe, opierają się wyłącznie na naukach VSL (Volume of Secret Law – Book of the Law – Księga Praw).

( VSL, to masoński termin, opisujący wszelkie teksty religijne lub filozoficzne odczytywane, podczas spotkania Loży.

W krajach anglojęzycznych, jest to najczęściej Biblia Króla Jakuba lub inne standardowe tłumaczenie Biblii. Jeśli loża ma członków niechrześcijańskich, można użyć innych tekstów, a w lożach należących do religii mieszanych, często można znaleźć więcej niż jeden święty zwój.

Każdemu kandydatowi przysługuje wybór tekstu zgodnego z jego przekonaniami. Jednym z najbardziej znaczących VSL, jest Biblia inauguracyjna George’a Washingtona. Oryginał znajdziemy w St. John’s Lodge No. 1 w Nowym Jorku i jest on używany na spotkaniach loży od 1767 roku. )

Zasady masońskiego pochówku

Podstawowe zasady masońskiego pochówku, różnią się zatem od pochówku chrześcijańskiego, w którym mistrz ceremonii, tak zwany ksiądz, koncentruje się na modlitwie o zbawienie duszy zmarłego.

Członkowie tajnych bractw, wierzą, że Bóg został zmuszony do zmiany skali sprawiedliwości na korzyść ich zmarłego wspólnika, z powodu ich rytuałów pogrzebowych i oracji w jego imieniu.

Z drugiej strony, masońskie obrzędy pogrzebowe, są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami religijnymi zmarłego brata, z naciskiem na uznanie dogmatu zawartego w VSL, w którym stwierdza się, iż : raz ludziom wyznaczono śmierć, ale potem osąd.

VSL : W grobie nie ma skruchy. Rzeczywiście zgubieni są ci, którzy traktują to, jako kłamstwo, że muszą na swojej drodze spotkać Boga. Aż nagle nadciąga ostatnia godzina i mówią: Ach, biada nam, że o tym nie pomyśleliśmy …

I dlaczego poprzez pryzmat tych alegorycznych słów, masoni nie dopatrują się w tym istnienia Boga personalnego (5) i jego świątyni oraz tryptyku w naszym wnętrzu (11) ?!

Nauka

Podczas masońskiego pogrzebu, podstawowym celem, jest nauczenie żywych bardzo przydatnej lekcji, że śmierć jest pewnością, której czas odwiedzin, jest nieznany.

Jak naucza VSL: Ludzie pytają cię o godzinę; powiedz: Wiedza o tym, jest tylko z Allahem.

Modlitwa masońska, dotyczy tylko i wyłącznie żywych i obejmuje aspekt ich codziennego życia związanego z powagą, zaangażowaniem i znaczeniem pogrzebu oraz łaską bożą dla cierpiących z powodu żałoby.

Jaką lekcje powinien wyciągnąć uczestnik ceremonii ? Po pierwsze : wszyscy powinni zaakceptować pewnik śmierci i niepewność życia oraz uznać niepewność wszystkich ludzkich zależności, ponieważ nie można polegać na wsparciu osób, którzy po prostu mogą zniknąć. Po drugie : trzeba być zawsze gotowym na spotkanie z bogiem, i złożenia mu pełnej relacji z życia na ziemi. Po trzecie : uświadomić sobie należy, że najważniejsze, jest życie wieczne. Po czwarte : być prawdziwie nawróconym, oznacza oddane przestrzeganie boskich praw. Po piąte : aby to osiągnąć, trzeba tak żyć i umrzeć, aby być kochanym przez Boga.

Czy, masoneria, rozumie te głębokie i wieloznaczne alegorie ? Myślę, że nie, ponieważ celem nie jest upatrywanie Boga w zewnętrznych ideologiach oraz w manii wielości i egoizmie, ale w miłości tworu i twórcy. Masoneria, tak jak i każde forma hierarchicznego zniewolenia, zmusza człowieka, do odrzucenia nie tylko prawa naturalnego, ale także czasu, prawa, ładu i Boga personalnego (5, 12), przez studiowanie cudzych fantazji, mar i marzeń.

Wzniosły stopień i Korona Chwały

Masońskie obrzędy pogrzebowe, wynoszące zmarłego mistrza do Wzniosłego Stopnia:

Łaski, o które prosili i modlili się przybyli na ceremonię, dotyczą natchnienia do cnotliwego i świętego życia, z którego wynika korona chwały, której dosięgnął już zmarły mistrz, podczas ceremonii nadania wzniosłego stopnia.

Nawiązuje do tego modlitwa w sprawie przyjęcia kandydata do świątyni w celu nadania mu wzniosłego stopnia.

W tym momencie, modlący się kapelan wraz z braćmi, proszą Wszechmogącego i Przedwiecznego o obdarzenia kandydata takim hartem ducha, aby w godzinie próby, nie zawiódł i został przejęty do świątyni.

Modlitwę zazwyczaj kończy się prośba do Boga o pomoc w pokonaniu przeszkód, które czekają na kandydata w drodze do świątyni, a są nimi : pomoc w przejściu przez dolinę cienia śmierci, aby osiągnąć firmament moralny masonerii i lśnić na nim jak gwiazda.

Po zamknięciu loży pogrzebowej, kapelan prowadzi modlących się wraz z nim braci, prosząc o łaski dla zmarłego, za pomocą słów, które wyraża kandydat, ubiegający się o trzeci stopień masonerii :

Chwalebny Boże, autorze wszelkiego dobra i dawco wszelkiego miłosierdzia, ześlij na Twe zasmuconych sług, pociechy Twego miłosierdzia i umocnij nasze uroczyste zaangażowanie w więzi szczerego uczucia. Niech przeminie nasz brat, niech przypomni nam o naszej śmiertelności i niech nasze serca, będą tak przyciągnięte do Ciebie, naszej jedynej ucieczki w niebezpieczeństwach i udrękach, aby gdy nadejdzie czas naszego odejścia, będziemy podtrzymani i pocieszeni idąc mroczną doliną, za pomocą Twojej łaskawej obecności i radości błogosławionej nadziei istnienia, nieprzerwanej społeczności w Twoim wiecznym Królestwie.

Czy dobrze zrozumieliście, o co modlą tajne bractwa ? O wieczne koło karmy negatywnej, dostarczającej el-itom, nieświadomych swej roli niewolników, będących jedyną formą (ludzkiego) kapitału. Natomiast szamani, znając reguły karmy negatywnej, czyniąc niegodziwości, świadomie wracają do fizycznego życia, ponieważ co dla jednych jest piekłem, dla innych jest rajem (13).

Ciemność widoczna

Podczas ceremonii nadania Sublime Degree – wzniosłego stopnia, emblematy użytecznej śmiertelności, zostały wykorzystane do zilustrowania konkretnych nauk.

Podczas masońskiego pogrzebu, zmarłemu zakłada się lub wkłada do trumny zielony fartuch, a bracia potwierdzają zasady : ten grób, ta trumna, ten krąg żałobników, przypomina nam, że my także, jesteśmy śmiertelnikami i wkrótce nasze ciała przeobrażą się w proch.

W ten sposób, stworzony zostaje nowy symboliczny mistrz masoński, którego otaczają te same przedmioty i ludzie, co za życia. Zauważmy, że nawiązanie do trzeciego stopnia wtajemniczenia, ma alegoryczną wartość, ponieważ podczas rytuału prowadzącego do trzeciego stopnia wtajemniczenia, kandydat zamykany jest w trumnie, aby mógł obserwować tak zwaną : ciemności widoczną, którą tworzy światło (naszego wnętrza), za pomocą którego, buduje się wiarę w nadzieje.

Czym jest wiara w nadzieje ? Wiara w nadzieje, to święta pewność, że śmierć, jest tylko bramą do szczęśliwego istnienia w miłości Boga.

Trzeci stopień, przynosi także inne instrukcje : krótki czas przeznaczony dla ludzi w tym życiu, to czas na wypracowanie tych tajemnic w zawiłościach tej śmiertelnej egzystencji : gdy jest jeszcze dzień, bo noc nadchodzi, gdy nikt nie może pracować.

Zauważ, że to, co moglibyśmy osiągnąć, przez trud odkrycia świadomego snu (14) i czasu personalnego, jest odrzucane, jako nieużyteczne dla el-it i ich najemników.

Przy grobie, mówi się następującą modlitwę : Abyśmy przyłożyli nasze serca do mądrości i zostawili za sobą pachnące wspomnienie dobrych uczynków i świętych aspiracji … Niech Twoje miłosierdzie Boże, prowadzi nas przez splątane i niespokojne drogi życia do reszty zarezerwowanej dla Twojego ludu i do niewysłowionej chwały Twojej bezpośredniej obecności.

Tajne bractwa czynią zło – iluzji, aby tworzyć pozornie wielkie idee – utopie i dobre uczynki, oto masońska moralność oraz odrzucenie Boga personalnego, na rzecz obcych ideologii religijnych, politycznych, zamkniętych w alegoriach, które można dowolnie interpretować w drodze do swego celu, w którym nie istnieje samoograniczenie i altruizm. (15)

Co mówią o pogrzebie wewnętrzne dokumenty bractw i lóż

Pogrzeb masoński, jest obrzędem zapewnianym wszystkim mistrzom masonom, którzy mają dobrą pozycję w swojej loży. Jest to ceremonia, podczas której Mistrz Mason, może odprawić masońskie obrzędy pogrzebowe w swojej loży dla przyjemności tych, którzy znali go i jego dzieła. Jest to jedna z niewielu okazji, w których masoni przeprowadzają ceremonie publiczne. Pogrzeb masoński, odbywa się na prośbę Mistrza Masona lub jego rodziny.

Po pierwsze, pogrzeb masoński odbywa się na wniosek zmarłego brata lub jego rodziny. Po drugie, nabożeństwo może odbywać się w kaplicy, domu, kościele, synagodze lub w loży z oddaniem (hołdu) na grobie, lub całe nabożeństwo, może być wykonane w dowolnym z wyżej wymienionych miejsc bez oddzielnego oddania hołdu rytualnego.

Można również poprosić o nabożeństwo żałobne, jednak należy przekazać życzenia najbliższej rodzinie. Nabożeństwo masońskie, może odbywać się w połączeniu z nabożeństwem religijnym i / lub innym nabożeństwem braterskim, lub może być jedyną wykonywaną nabożeństwem. Dzieje się to z przyjemnością rodziny, a jedynym ograniczeniem jest to, że nabożeństwo masońskie, raz uruchomione, musi zostać zakończone bez przerwy w przypadku innej usługi religijnych.

Masońskie pisma, zwracają tutaj uwagę :

Omów to z osobami odpowiedzialnymi otwarcie i szczerze. Zdecydowanie zaleca się, aby: (a) złożyć swoje życzenia na piśmie, (b) przekazać kopię osobie, która zajmie się Twoimi sprawami, oraz (c) złożyć kolejną kopię z testamentem, dokumentami ubezpieczeniowymi i innymi cennymi dokumentami, aby twoi pozostali przy życiu mogą wyraźnie spełnić twoje wyrażone życzenia.

Niezależnie od tego, czy chcesz mieć pogrzeb masoński, pamiętaj, że emocjonalna udręka i trauma, tych które przeżyli, wpływa na ich zdolność myślenia z jasnością, którą zwykle posiadają. Jest to normalna reakcja i nie jest niczym niezwykłym, że wdowy i inni, są zagubieni i nie są w stanie, przypomnieć sobie ważnych dat, rocznic, wydarzeń, osobistych zainteresowań i głównych osiągnięć zmarłego, dlatego każdy powinien rozważyć przygotowanie autobiograficznego profilu ich życia i aktualizowanie go w razie potrzeby, aby był aktualny.

Zastanów się, po co istnieją encyklopedie, wikipedie, muzea, media, wydawnictwa … , przecież nie upamiętniania się robotników, ekspedientów i pucybutów, ale tych, którzy owych ludzi hodują, tresująca i wykorzystują, za pomocą swych ideologii i rewolucji (16).

Treść powinna zawierać takie informacje, jak: data i miejsce urodzenia, liczba braci i sióstr, małżeństwo (małżeństwa), liczba dzieci, wnuków i prawnuków itp., Przynależność religijna, ulubione pisma święte, hymny, piosenka (-y), sprawowane urzędy kościelne, zawód lub powołanie, osiągnięcia społeczne, wyróżnienia lub nagrody, członkostwo w klubach braterskich lub obywatelskich / służebnych, urzędy, daty odbycia służby wojskowej, pełniona ranga i wszelkie ważne zdobyte medale, cytaty lub pochwały, także wszelkie posiadane urzędy publiczne.

W ramach dodatkowych informacji uwzględnij takie rzeczy, jak hobby (sztuka itp.), Osiągnięcia edukacyjne i zawodowe. Będziesz chciał rejestrować podróże lub niezwykłe doświadczenia, które miałeś, nie tylko jako dziecko, ale także specjalne wydarzenia, które miały miejsce, gdy dorastałeś. Możesz także zapisać własne konto niektórych wydarzeń rodzinnych, które wyróżniają się w Twojej pamięci, i wyjaśnić, dlaczego wydarzenia te były dla Ciebie ważne. Skorzystaj z okazji, aby zapisać te wszystkie dobre myśli, które sprawią, że będziesz wyglądać dobrze. O wiele łatwiej jest edytować to, co napisałeś, niż próbować utworzyć profil odizolowanych i fragmentarycznych wspomnień.

Pogrzeb – właściwie zaplanowany – może być źródłem wielkiego komfortu i uzdrowienia dla bliskich i przyjaciół, szczególnie gdy obecni mają dokładny profil i lepszy wgląd w życie osoby, którą przybyli na cześć. Dane te są również bezcenne dla osoby świadczącej usługę.

Jak przeprowadzić masoński pogrzeb

Mistrz – Bracia i Przyjaciele: Od niepamiętnych czasów na prośbę zmarłego brata lub jego rodziny, panował zwyczaj gromadzenia się masonów, aby ci, ofiarowali Jego pamięci ostatni hołd miłości.

Nasz Brat osiągnął kres swoich ziemskich trudów. Krucha nić, która przywiązała go do ziemi, została zerwana, a wyzwolony duch uskoczył w stronę nieznanego świata. Srebrny sznur jest luźny; złota misa jest zepsuta; dzban jest rozbity przy fontannie; a koło jest zepsute. Pył powrócił na ziemię taką, jaka była, a duch powrócił do Boga, który go dał. (17)

W tym momencie, można zagrać hymn lub inną poważną muzykę.

Mistrz, czyta Sacred Roll – : Brat (pełne imię), Mistrz Masoński. Członek (nazwa loży i numer). Wchodzi w spoczynek (data), w Wieku x lat, y miesięcy i dni z.

 Ojcze Wszechmogący! W Twoje ręce powierzamy duszę naszego umiłowanego Brata.

( Zwrócić należy uwagę, że wszystkie wymienione tutaj tytuły, są fetyszami, rolami teatralnymi, jakie brat masoński odgrywa w loży świata, zwanego Platońską Jaskinią (18).)

Wielki Stwórca, mając w swej nieskończonej mądrości, odsunął naszego Brata od trosk i problemów tego ziemskiego życia, tym samym przerywając kolejne ogniwo w braterskim łańcuchu, którym jesteśmy związani, abyśmy, którzy go przeżyli, jeszcze silniej ugruntowali więzi braterskiej miłości; że podczas poświęconej nam krótkiej przestrzeni, możemy mądrze i pożytecznie wykorzystać nasz czas oraz, we wzajemnej wymianie życzliwych i przyjaznych działań, promować wzajemne dobro i szczęście.

Chociaż oddajemy ten braterski hołd jego pamięci, nie zapominajmy, moi bracia, że my również jesteśmy śmiertelni; i że również nasze duchy muszą powrócić do Boga, który ich powołał do istnienia. Mężczyzna, który się narodził z niewiasty, ma kilka dni i jest pełen kłopotów. Przychodzi jak kwiat i jest ścięty; ucieka także jak cień i nie trwa dalej. Pyłem jesteś, a do prochu wrócisz; i że wszyscy podlegamy temu dekretowi, codzienna obserwacja naszego życia dostarcza dowodów, których nie można zapomnieć.

Widząc zatem, moi bracia, że życie jest tak niepewne i że wszelkie materialne dążenia są daremne, nie odkładajmy już na później najważniejszej troski o przygotowanie do wieczności; ale przyjmijmy chwilę obecną, podczas gdy oferowany jest czas i okazja, aby zapewnić tę wielką zmianę, kiedy cała pompatyczność i przyjemność z tego ulotnego świata zburzy zmysły, a wspomnienie o cnotliwym i dobrze spędzonym życiu przyniesie jedyny komfort i pocieszenie. W ten sposób nie będziemy nieprzygotowani do wejścia w obecności wszechmądrego i potężnego Sędziego, któremu znane są tajemnice wszystkich serc; a w wielki dzień rozrachunku będziemy gotowi, aby dobrze zdać relację z naszego zarządzania na ziemi.

( Zauważ, że kasty takie jak księża, politycy, sędziowie, bankierzy, rządzą tym światem za pomocą prawa zwierząt, co daje im komfort i władze (20). )

Stając się czcią, błagajmy Boską Łaskę, której dobroć i moc nie znają granic, aby wraz z nadejściem doniosłej godziny nasza Wiara mogła usunąć obłoki wątpliwości, odsunąć zasłony sobolowe ukrytego świata poza nimi i złożyć – Miej nadzieję, że podtrzymasz i dopingujesz odchodzącego ducha.

Kapelan : Chwalebny Boże! Autor wszelkiego dobra i Dawca wszelkiego miłosierdzia! Wylej na nas Twoje błogosławieństwo, błagamy Cię i umocnij nasze uroczyste zaangażowanie więzami szczerego uczucia! Obdarz nas hartem ducha i rezygnacją w tej godzinie smutku i spraw, aby ta dyspensa z Twoich rąk została uświęcona w jej skutkach w sercach tych, którzy teraz spotykają się, by opłakiwać! Niech obecny przypadek śmiertelności zwróci naszą uwagę na Ciebie, jedyne schronienie w potrzebie. Pozwól nam spojrzeć Wiarą w stronę królestwa, którego niebo nigdy nie jest zaciemnione przez smutek; a zatem po naszym odejściu w pokoju i na Twoją łaskę, zostańmy przyjęci do Twego wiecznego królestwa, aby cieszyć się sprawiedliwą nagrodą za cnotliwe i dobrze spędzone życie. Amen!

Bracia : Niech tak będzie! (19)

Chwila uroczystej muzyki, po czym Mistrz kontynuuje.

Mistrz : Nasz Brat, został wychowany w tej błogiej Loży, której nie da się zamknąć, ale która pozostanie otwarta w nieskończonych wiekach wieczności. W tym Niebiańskim Sanktuarium Mistyczne Światło, niezmącone ciemnością, będzie panować nieprzerwanie i wiecznie. Tam, pod ochroną Wszechwidzącego Oka, pośród uśmiechów Niezmiennej Miłości, w tym domu, który nie jest wykonany rękami, wieczny w niebie, – tam, moi bracia, niech Wszechmogący Bóg w Swym nieskończonym miłosierdziu, spraw, abyśmy mogli spotkamy się ponownie, aby się nie rozstać.

( Błoga loża, to loża błogiej nieświadomości własnego wnętrza i własnej odrębności (odpowiedzialności za własne byt), którą większość ludzi sprzedało, za garść fetyszy koralików, tytułów, czy srebrników (20, 21). )

Mistrz pokazuje fartuch (22)

Fartuch z owczej skóry, jest symbolem niewinności i odznaką Masona; bardziej starożytny niż Złoty Runo lub Orzeł Rzymski, bardziej honorowy niż Gwiazda lub Podwiązka, lub jakiekolwiek wyróżnienie, które może zostać nadane przez króla, księcia, potentata lub jakąkolwiek inną osobę. Przez to nieustannie przypomina nam się o czystości życia i postępowania, tak niezbędnej, aby uzyskać wstęp do Niebieskiej Loży powyżej, gdzie Najwyższy Wielki Mistrz Wszechświata na zawsze przewodniczy.

Mistrz pokazuje akację (7)

Akacja zdobiła tymczasowe miejscem spoczynku jednego z najwybitniejszych w historii masonów (7a), i jest symbolem naszej trwałej wiary w Nieśmiertelność Duszy. Przypomina nam się, że mamy w sobie niezniszczalną część, która przetrwa całą ziemską egzystencję i która nigdy, nigdy nie umrze. Dzięki miłości pełnej dobroci naszego Najwyższego Wielkiego Mistrza, możemy z ufnością pokładać nadzieję, że podobnie jak w przypadku Wiecznie Zielonej Akacji, nasze dusze będą rozkwitać wieczną wiosną.

Zawsze będziemy pielęgnować w naszych sercach pamięć o naszym zmarłym Bracie i polecając Jego ducha Wszechmogącemu Bogu, z ufnością oddajemy go w ręce Istoty Dobroczynnej, która wszystko dobrze zrobiła; która jest chwalebna w swojej świętości, cudowna w swojej mocy i nieograniczona w swojej dobroci; i zawsze powinniśmy dążyć do życia, abyśmy i my mogli zostać uznani za godnych odziedziczyć królestwo przygotowane dla nas od założenia świata.

Uwaga : Pochwała, może być w tym momencie dostarczona przez Mistrza lub dowolną inną osobę, jeśli jest to pożądane, po czym Mistrz kontynuuje.

Mistrz : Składamy żałobnym krewnym i przyjaciołom naszego zmarłego brata nasze szczere współczucie w tej godzinie smutku i modlimy się, aby „Ten, który łagodzi wiatr”, zapewnił im Boską pociechę, uświadomienia sobie, że duch naszego Brata jest szczęśliwy w domu swego Ojca, gdzie „Bóg otrze wszystkie łzy z ich oczu i gdzie nie będzie już śmierci, ani smutku, ani płaczu, nie będzie już więcej bólu, bo poprzednie rzeczy przeminęły ”.

Zobowiązanie, może mieć miejsce w kaplicy lub w loży lub na grobie w miejscu pochówku.

Mistrz: Miękkie i bezpieczne dla ciebie, mój Bracie, bądźci miejsce spoczynku! Jasny i chwalebny, niech powstanie z ciebie! Pachnąca gałązka akacji, która tam rozkwitnie! Niech najwcześniejsze pąki wiosny odkryją swoje piękno w twoim miejscu spoczynku, a niech słodycz ostatniej letniej róży pozostanie najdłużej! Choć wiatry jesieni mogą zniszczyć piękno ich egzystencji, zniszczenie nie jest ostateczne, a wiosną na pewno zakwitną ponownie. Tak więc, w jasny poranek zmartwychwstania, wasz duch powróci do nowości życia i rozszerzy się w nieśmiertelnym pięknie, w krainach poza niebem. Do tego czasu, drogi bracie, do tego czasu pożegnanie!

Kapłan: Niech nas Pan błogosławi i strzeże nas! Pan sprawia, że Jego twarz świeci na nas i okazuje nam łaskę! Pan unosi na nas światło Swojego oblicza i daje nam pokój! Amen!

Bracia: – Niech tak będzie!

Powyższe, opiera się na rytuale kalifornijskim z 1979 r. Od tego czasu mogły być wprowadzane drobne poprawki i istnieją niewielkie różnice w zależności od miejsca odprawiania nabożeństwa – w kaplicy, w prywatnym domu, w kościele, w synagodze, w świątyni lub w przypadku odprawiania całej nabożeństwa w Graveside lub na nabożeństwie żałobnym zmarły nie jest obecny.

 

List otwarty do duchowieństwa wszystkich wyznań dotyczący : masońskich pogrzebów.

List, został napisany, aby zachęcić i sprzyjać zrozumieniu między masońskim bractwem a ministrami, którzy nie mogą być członkami loży masońskiej. Chociaż ten list, jest skierowany przede wszystkim do duchowieństwa, mamy nadzieję, że będzie pomocny dla innych, którzy mogą mieć pytania dotyczące masońskich pogrzebów.

Inne loże, niektóre organizacje weteranów i różne stowarzyszenia, a także masoneria pierwotna, mają usługi pogrzebowe, ale ten list dotyczy przede wszystkim tych z masońskiej instytucji. Na początek warto zauważyć, że masoneria nie jest religią, chociaż jest religijna. Oznacza to, że Bractwo nie uważa się za narzędzie Boga w celu pojednania ludzi ze sobą, ale uczy, że ludzie potrzebują takiego pojednania i powinni go szukać poprzez lojalne zaangażowanie w wyznawaną przez siebie wiarę religijną. Loża nie ma „planu zbawienia” ani sposobu pokuty, aby ofiarować to swoim członkom. Raczej uczy Bractwa Człowieka pod Ojcostwem Boga. Udział Instytucji Masońskiej w pogrzebie jest wyrazem jej braterskiej miłości do zmarłego i jego rodziny, a nie sprawowania kapłańskiej posługi reprezentującej Boga.

Ideologia masonerii, obejmuje wiele grup, ciał, „obrzędów”, rozkazów i organizacji pomocniczych. Podstawową jednostką jest loża, często nazywana „niebieską lożą”. To właśnie ta grupa będzie najczęściej przeprowadzać pogrzeby masońskie, ponieważ każdy mason należy do takiej loży, niezależnie od tego, czy należy do innych ciał w jej murze. Czasami jedno z tych innych ciał odprawi pogrzeb. Na przykład Zakon Gwiazdy Wschodniej, która obejmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn, czasami urzęduje na pogrzebach jej członków.

Nikt nigdy nie jest zobowiązany do przeprowadzenia masońskiego pogrzebu. Bractwo nie wymaga od członka, aby jego pogrzeb odbywał się w całości lub w części przez Zakon masoński. Każdy członek, który miał dobrą opinię w chwili śmierci, może wziąć udział w pogrzebie masońskim, jeśli o to poprosi lub jeśli poprosi o to jego rodzina.

Masoneria nie chce wypierać ani utrudniać ministrowi Bożemu opieki duszpasterskiej nad jego podopiecznym. Jeśli bractwo zostanie poproszone o udział w pogrzebie, pragnie w jakikolwiek sposób współpracować z duchowieństwem.

Rozumiemy, że różne grupy religijne, mają różne wymagania i przepisy dotyczące pogrzebów i chcemy szanować przekonania wszystkich zaangażowanych duchownych.

Gdy na pogrzeb zostanie zaproszona reprezentacja masońska, sugerujemy, aby przewodniczący zaangażowanej grupy skontaktował się z każdym duchowieństwem, tak szybko, jak to możliwe, na długo przed godziną nabożeństwa. W większości przypadków, będzie to „Czcigodny Mistrz” Niebieskiej Loży, który poprowadzi masońską część nabożeństwa. Jeśli minister – ksiądz, nie jest pewien, co zamierza zrobić loża, wystarczy, że skontaktuje się z panem loży i zasugeruje, aby oboje spotkali się, aby omówić sytuację. „Godny opiekun” Kapituły Gwiazd Wschodnich lub „Wybitny dowódca” templariuszy również chętnie skonsultują się z tobą, gdy ich grupy będą służyć na pogrzebie.

Z wyjątkiem kilku grup, w tym grupy templariuszy, ciała masońskie składają się z osób wyznających różne religie. Niektórzy mason, są chrześcijanami, niektórzy Żydami, niektórzy muzułmanami, hinduisami, buddystami, a niektórzy wyznają inne wyznania. Ogólne masońskie usługi pogrzebowe, są przeznaczone dla osób dowolnej wiary. Templariusze są chrześcijanami, a ich pogrzeb ma charakter czysto chrześcijański.

Zaangażowanie masońskie w pogrzebie, może wahać się od prowadzenia całej nabożeństwa, po zwyczajne uczestnictwo, podczas gdy ktoś inny odprawia nabożeństwo. Jako pastor w stosunku duszpasterskim do zaangażowanej rodziny Twoim obowiązkiem jest zasugerować rodzinie rodzaj zaangażowania, który uważasz za właściwy i pomocny w konkretnej sytuacji. Jako pasterz rodziny, masz prawo i obowiązek kierować nimi zgodnie z wymogami twojej wiary. Jeśli istnieją pewne rzeczy, których wymaga zasada wyznania w czasie pogrzebu, nie wahaj się wskazać rodzinie i przewodniczącemu, że będziesz musiał wykonać określone części jakiejkolwiek wspólnej służby.

W niektórych przypadkach problemy zostały wyeliminowane dzięki nabożeństwu masońskiemu wieczorem przed pogrzebem. Czasami loża odprawia jedynie usługi grobowe, a czasami loża zapewnia godło kwiatowe i opiekunów. Cokolwiek robi loża, chce współpracować z Tobą pod każdym względem.

Nie ma jednej masońskiej usługi pogrzebowej. Niektóre Wielkie Loży (organizacja państwowa) mają określone usługi. Inne pozwalają na kilka usług. Czasami niektóre związane z nimi zwyczaje mogą wydawać się niezwykłe dla nie-masonów. Na przykład przewodniczący może nosić czapkę, wykonując swoją część służby, członkowie Loży mogą umieszczać gałązki akacji na trumnie, a mały fartuch z białej skóry, może być umieszczony w trumnie lub na niej. Kapelusz jest noszony, ponieważ przewodniczący ma zwyczaj masoński, aby zakrywać głowę podczas urzędowania (23). W niektórych stanach Wielka Loża poleciła, aby nie nosić czapki na pogrzebie, ponieważ wydaje się to dziwne obecnym nie-masonom. Dla masonów gałązka akacji … jest symbolem nieśmiertelności. Biały skórzany fartuch, zwany „jagnięcą skórą”, jest odznaką Masona i należy go nosić nawet po śmierci. Nosił ten fartuch, kiedy został masonem, w dniu, w którym uzyskał swój pierwszy stopień. Ma symboliczne aluzje do Bożej opieki, która jest nam zapewniona, ale której nie możemy sobie zapewnić.

Czasami sformułowanie usług masońskich, jest nieco stare i może odzwierciedlać myślenie i wartości z wcześniejszego dnia. Wiele nabożeństw jest dość długich, szczególnie gdy przestrzeganie masońskie ma być częścią nabożeństwa, a nie całości. Jako pastor masz swobodę omawiania swoich uczuć i oferowania sugestii i wskazówek osobie, która będzie kierować masońską częścią usługi.

Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdybyście mogli lepiej poznać praktyki Bractwa Masońskiego w tym zakresie. Jeśli chcesz to zrobić, Mistrz pobliskiej Loży z przyjemnością spędzi z tobą trochę czasu, pokaże Ci usługi masońskie używane w twoim regionie i przedyskutuje z Tobą masońskie pogrzeby, zanim pojawi się konkretna usługa. Chcielibyśmy zostawić wam tę odrobinę informacji. Kamieniarstwo uczy, że nasze członkostwo nigdy nie będzie kolidować z naszymi zobowiązaniami wobec Boga, naszego kraju, naszych sąsiadów, naszych rodzin lub nas samych. Pragniemy, aby nigdy nie doszło do konfliktu z Kościołem, Świątynią, Synagogą, Meczetem lub inną grupą religijną, do której należał nasz brat, w sprawie jego pogrzebu.

Ta pozorna odmienność, jest fikcją, ponieważ pomimo odmiennych nazw, wszystkie te organizacje należą do struktury hierarchicznej i dążą do wyzysku człowieka, przez człowieka.

Pogrzeby pierwotne

Wiele wczesnych obrzędów pogrzebowych i zwyczajów praktykowano w celu ochrony żywych, uspokajając duchy, które, jak przypuszczano, spowodowały śmierć człowieka. Takie rytuały ochrony duchów i przesądy różniły się znacznie w zależności od czasu i miejsca, a także percepcji religijnej, ale wiele z nich jest nadal używanych. Uważa się, że zwyczaj zamykania oczu zmarłym, jest sposobem zamknięcia „okna” ze świata żywego na świat duchów. Zakrycie twarzy zmarłego prześcieradłem pochodzi z pogańskich przekonań, że duch zmarłego uciekł przez usta.

W niektórych kulturach dom zmarłego został spalony lub zniszczony, aby powstrzymać jego ducha przed powrotem; w innych rytuałach otwierało się drzwi i okna, aby dusza mogła uciec.

W dziewiętnastowiecznej Europie i Ameryce zmarłych najpierw wyprowadzano z domu, aby zapobiec spojrzeniu ducha z powrotem na dom i przywołaniu innego członka rodziny, aby ten poszedł za nim, lub aby nie mógł zobaczyć, gdzie jechał i nie mógł wrócić. Lustra były również przykrywane, zwykłą czarną krepą, aby dusza nie wpadła w pułapkę i nie mogła przejść na drugą stronę. Fotografie rodzinne, były również czasami odwrócone, aby zapobiec opętaniu przez któregokolwiek z bliskich krewnych i przyjaciół zmarłego.

Niektóre kultury doprowadziły swój strach przed duchami do skrajności. Sasi z wczesnej Anglii, odcięli nogi zmarłym, aby zwłoki nie mogły chodzić. Niektóre plemiona aborygenów podjęły jeszcze bardziej niezwykły krok, odcinając zmarłym głowy, sądząc, że to sprawi, że duch będzie zbyt zajęty szukaniem głowy, by martwić się o życie.

Cmentarz i pochówek

Cmentarze, to ostatni przystanek w naszej podróży z tego świata do następnego. Korzystanie z nagrobków wychodzi z przekonania, że duchy trzeba obciążyć Uważa się, że labirynty znalezione przy wejściu do wielu starożytnych grobowców zostały zbudowane, aby powstrzymać zmarłych przed powrotem na świat, jako duchy, ponieważ wierzono, że duchy mogą podróżować tylko w linii prostej.

Niektórzy uważali, aby procesja pogrzebowa musi wrócić z grobu inną ścieżką niż tą, którą przebyto ze zmarłym, aby duch zmarłego nie był w stanie pójść za nimi do domu.

Niektóre rytuały, praktykujemy jako znak szacunku dla zmarłych, a wychodzą ze strachu przed duchami. Niektóre kultury wykorzystywały bicie grobu, strzelanie z broni, używanie dzwonów pogrzebowych i płaczliwe śpiewy, aby odstraszyć inne duchy na cmentarzu.

Na wielu cmentarzach ogromna większość grobów, jest zorientowana w taki sposób, że ciała leżą z głowami na zachodzie i nogami na wschodzie. Ten bardzo stary zwyczaj, pochodzi od pogańskich czcicieli słońca, ale przypisuje się go głównie chrześcijanom, którzy wierzą, że ostateczne wezwanie do sądu nadejdzie ze Wschodu.

Niektóre kultury mongolskie i tybetańskie słyną z praktykowania „pochówku w niebie”, umieszczając ciało zmarłego w wysokim, niechronionym miejscu, które będzie pochłonięte przez dziką przyrodę i żywioły. Jest to część buddyjskiej wiary Wadżrajany o „wędrówce duchów”, która uczy, że szanowanie ciała po śmierci jest niepotrzebne, ponieważ jest tylko pustym naczyniem.

Bose nogi na pogrzebie wyrażają równość wszystkich wobec Boga.

Masoński symbol złamanej kolumny i towarzysząca temu kobieta reprezentująca płodność wraz ze starcem, będącym alegorią czasu (kosiarza) i Saturna, ma dwa znaczenia rytualne :

Pierwsze znaczenia, ukazuje nam przejście pomiędzy czasem wiosennego, letniego i jesiennego urodzaju do zimowej wegetacji. Zauważ, że zwieńczenie kolumny, ma kształt kwadratu, iksa wskazującego na cztery pory roku. Zauważ także, że oderwane zostało tylko 1/3 kolumny, ponieważ słońce po okresie zimy zmartwychwstanie (co symbolizuje płodna kobieta z akacją w dłoni), a kolumna zostanie ponownie zespolona.

Natomiast drugie znaczenie, opiera się na twórcy i niszczycielu ludzkiej cywilizacji – Saturnie, który dał podstawy życia i śmierci na ziemi (24).

Napis Called from labor, oznacza wezwanego z porodu, do trudu życia i śmierci.

( Rytualny pogrzeb PWS na Fuledzie, miał charakter neopogański z elementami masońskimi, ponieważ ten ziemski archont, wykonał dobrze zlecone mu zadanie – dekonstrukcji, za pomocą mediów. PWS, skończył prywatny masoński Emerson College, będący formą pralni mózgów za pomocą zasiewu intelektualnego. Co sądzę o tym tak zwanym wypadku ? Uważam, że w niedługim czasie, firma ojczyma PWS, zmieni swego właściciela, ponieważ właśnie temu, służyło rytualne ostrzeżenie. Dlaczego ? Jerzy S, pracował we Włoszech, w okresie PRL założył Comindex, jedno z największych przedsiębiorstw polonijnych (Zależnych od WSI). Według informacji mediów Służba Bezpieczeństwa zarejestrowała Jerzego S w 1980 roku, jako tajnego współpracownika. J.S, odgrywa taką samą oficjalną role, jak Owsiak, Solorz, Walter, czy Kulczyk, w praniu pieniędzy służb, na globalną skale. (25) )

Zaczęliśmy nasze rozważania od śmierci, aby w następnym artykule przejść do życia, ponieważ jedno jest drugim, i tylko od nas zależy, czy odrodzimy się po raz wtóry, jako ludzki kapitał, czy z tworu, staniemy się duchowym twórcą.

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/10/ludzie-i-lucyfer-czyli-droga-wyboru/

2. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

3. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/09/inicjacja-rytualna-zwana-slubem-czyli.html

4. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/07/trzydziesci-trzy-i-co-dalej/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/06/masonska-ceremonia-mistrzowska/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/22/wrota/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

16. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/11/w-pogoni-za-rozumem-mechaniczny-swiatopoglad-oraz-sapioseksualizm-w-starciu-z-panseksualizmem/

18. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

19. https://czuwajacy.blogspot.com/2018/07/masonski-rytua-samoofiarowania-so-mote.html

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/30/oto-logika-tego-szalonego-swiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/20/cel-zycia/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/04/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli-masoneria-i-symbolika-bialych-rekawiczek/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/08/tajemnica-nakrycia-glowy/

24. https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/05/05/kult-smierci-i-60-tysiecy-lat-klamstw/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

25. https://archiwaipnpolska.wordpress.com/2017/01/14/dlaczego-zabito-kulczyka/

https://archiwaipnpolska.wordpress.com/2017/01/14/polsat-telewizja-sluzb-specjalnych/