Obalenie systemu jaskini platońskiej, czyli dysput logiczny o możliwościach wolnej jednostki

Obalenie Systemu Jaskini Platońskiej, czyli dysput logicznych o możliwościach wolnej jednostki

Nie ujawniaj żadnych planów, niech żyją w tobie wszystkie żywioły, wszystkie części archontów … Zaskakuj, mieszaj, zalewaj ogień wodą, wskrzeszają ogień powietrzem, stąpaj po ziemi i patrz na księżyc, aby kontrolować wodę, ponieważ nie posiadając niczego, posiadasz wszystko …

Dydymus

Dziś, zagłębimy się w logiczną teorie i zadamy sobie następujące pytanie :

” Czy istnieje możliwość obalenia kultu cywilizacyjnego i powrotu do płaskich struktur – starego porządku świata, za pomocą obecnych, utopijnych kreacji, opartych na ideologii prawa stanowionego zwierząt, w mniej niż pięć lat ? ”

Jeśli chcesz obalić system sitwy i komercyjnej iluzji zwanej Polską, nie potrzebny jest tobie – przewrót społeczny, ani tworzenie jakichkolwiek ruchów ideologicznych, czy wchodzenie w zorganizowane struktury systemu, za pomocą ideologii partii, fundacji, stowarzyszenia, czy innej zorganizowanej grupy przestępczej, realizującej cele strategiczne – piramidalnej sitwy.

Dlaczego, to wszystko, jest wam po prostu nie potrzebne do życia i działania ? Ponieważ prawo systemowe zwierząt, ma dziury, pozwalające wam zniszczyć, każdy aspekt ideologiczny – utopi – zwanej państwem … , za pomocą logicznego myślenia …

Co musi zrobić zwykły, wolny, logicznie myślący człowiek, aby przejść od strachu – zwykłego niewolnika, będącego częścią ludzkiego kapitału, do roli szamana, mogącego realnie wpływać na otoczenie ?

Trzy kroki

Zwykły człowiek, aby osiągnąć swój cel, musi dokładnie zaplanować trzy kroki (myśl – słowo – działanie) i przejść je samodzielnie, ponieważ samotność, oznacza siłę i wierność swoim ideałom oraz brak zdrady, ze strony sił zewnętrznych …

1

Najważniejszym krokiem, jest zaciekawienie a nawet zbulwersowane opinii publicznej / społeczności lokalnej, dążąc do startu w wyborach do europarlamentu, w którym dana jednostka, musi aktywnie działać, pod wzęglem wizerunkowym oraz merytorycznym, dążąc do logicznych bitw słownych, rozkładających manipulacje adwersarzy na czynniki pierwsze …

W teatrze cywilizacji, musisz wykreować swój wizerunek na tyle dobrze, aby dotrzeć do zahipnotyzowanej części społeczeństwa. Jeśli, dobrze to zrobisz … , możesz przystąpić z rozwagą, do drugiego kroku …

2

Udany start w eurowyborach i dobrze ukształtowane stosunki – publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem, wpływają na zgromadzenie odpowiedniej siły w starciu o fotel prezydenta.

Nieważne jest to, kogo ludzie popierają, ponieważ najważniejsze jest to, kogo ludzie naprawdę w głębi ducha – nienawidzą … Stosując tą zasadę w połączeniu z zasadą bitw logicznych, możesz wykorzystać siłę przeciwnika, przeciw niemu samemu …

Dlaczego nie interesuje nas atak na miejsce w sejmie lub w senacie ? Sejm i senat, jest sterowany, za pomocą rewolucji poglądowej – szefów danych armii politycznych, w wyniku czego – musielibyśmy posiadać większość, opartą na tezie i antytezie, tworzącej podział społeczny – a w tej zmanipulowanej sytuacji – żadna siła, nie jest wstanie zmienić sytuacji politycznej, w żadnym kraju systemowym.

Natomiast prezydent, nie będący częścią systemu, jest w stanie zrobić porządek, za pomocą trzech dekretów.

W jaki sposób ? I tu przechodzimy do trzeciego kroku …

3

Prezydent, jako zwierzchnik sił zbrojnych, kierując się konstytucją RP (Art.134), wprowadza w Polsce stan wojenny (Art.229/230) i odwołuje radę ministrów, sejm oraz senat, na podstawie Art.44 konstytucji RP.

Powyższe czynności, należy wykonać w następującej kolejności :

W związku z atakiem na obywateli RP, przez zorganizowane grupy przestępcze, prezydent na podstawie artykuły 134 konstytucji RP, przejmuje władze nad siłami zbrojnymi RP, mianując się Szefem Sztabu Generalnego i Naczelnym Dowódcom Sił Zbrojnych oraz wprowadza stan wyjątkowy na podstawie artykułu 229/230 konstytucji RP, odsuwają od władzy zarganizowane grupy przestępcze, w tym radę ministrów, sejm oraz senat, na podstawie artykułu 44 konstytucji RP.

( Art. 134. Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

3. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa.

4. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać …

Rozdział IX : Stany Nadzwyczajne

Art. 229.

W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa.

Art. 230.

W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa.

Art. 44. Bieg przedawnienia przestępstw

Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn. )

Połączenie tych trzech artykułów konstytucyjnych, podstawi przed sądem wszystkie siły mafijne … ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ, mała zmiana praw konstytucyjnych, pozwoli na przywrócenie Ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz.U. 1920 nr 11 poz. 60) w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku, która mówi co następuje :

Art. 1. Urzędnik winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:

1) kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) albo udziału w tychże (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, § 5 aust. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli mienie, skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego;

2) oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeżeli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych – będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 2. Urzędnik winny:

1) przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej – będzie karane śmiercią …

Nowy Początek Lechii, początkiem Nowego Początku Świata

Celem owego działania, jest zmuszenie jednostek do opuszczenia struktur stad społecznych, które wychowane a raczej wyhodowane na edukacji lustrzanej i strachu – poszukiwały swoich panów, opiekunów, dobroczyńców, mesjaszy i katów, na których, było można przelać odpowiedzialność za swoje życie …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

https://samostanowienie.blogspot.com/2016/07/wiedza-edukacja-autorytatywna.html

Jeśli uda się przywrócić w człowieku wiarę w samego siebie i odpowiedzialność za własne czyny, tożsamość powróci do życia jak feniks, tworząc samostanowienie, altruizm i samoograniczenie jednostki, a tym samym całego gatunku ludzkiego …

Z uwagi na rozmach powyższych działań – sugerowane jest przeprowadzenie błyskawicznej akcji oczyszczenia państwa z najemników rządu światowego i zagwarantowanie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa struktury płaskiej, zwanej dawniej państwem, za pomocą utrzymania w szachu el-it najemnych oraz zależnych od nich struktur religijnych, militarnych oraz finansowych …

Kreacja akcji wyprzedzających, zniszczy medialny plan oczernienia, podziału, manipulacji, dekonstrukcji … oraz ataków fałszywej flagi …

Jak dokonać owego cudu ? Rewolucyjny, utopijny terror, tworzący strach, wychodzi z ideologii kontroli plebsu, przez najemne el-ity … Natomiast społeczna kontrola el-it, pozwoli postawić najemne elity oraz prawdziwe – struktury władzy – w szachu – dokładnej obserwacji.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/11/terroryzm-nie-istnieje-czyli-teatr-utopi-jaskini-platonskiej/

Przelewając strach z plebsu na el-ity i jej otoczenie, pokonujemy ekspansję nowego porządku świata, co jest kluczowym elementem odrodzenia starego porządku życia, opartego na wyższym aspekcie człowieczeństwa, czyli prawie naturalnym, duchowości, altruizmie, empatii, samostanowieniu i co najważniejsze samoograniczeniu.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Powrót do odbudowy Lechi, należy rozpocząć od rozwoju i powrotu naturalnego rolnictwa, rozproszeniu ideologii miast oraz całkowitego zniszczenia struktury centralizacyjnej, lichwiarskiej, spekulacyjnej i pośrednictwa …

Struktura plaska ogółu społeczeństwa, musi przejąć na sobie ciężar odpowiedzialności za kreacje zjednoczonych dzielnic i miast … Społeczeństwo przejmując role sejmu i senatu, musi kontrolować strukturę dóbr naturalnych i regionalnych systemów technicznych, od których zależy rozwój ludzkiego dobro-bytu.

Dbaj i odpowiadaj za to, co do ciebie należy … Niszcz w zarodku – egoizm kontroli człowieka nad człowiekiem, a wtedy to, co potrzebne człowiekowi do życia, uzyskasz poprzez zespolenia człowieka z naturą i z innymi bytami, dążącymi do tego samego celu …

Wychodząc z jaskini platońskiej, pozbywasz się utopijnej iluzji strachu, poczucia winy, wiary w czynniki zewnętrzne oraz podziału i nadmiernego łaknienia …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wpz

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus